257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı Muhasebe Kaydı

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)

 

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-): Pasif karakterli bir hesap olup, maddi duran varlık bedellerinin, kullanılabilecekleri süre içerisinde hesaben yok edilebilmesini sağlamak amacıyla kullanılan hesaptır.

Amortisman, varlıkların eskime payını ifade etmektedir. İlgili varlıklar için ayrılan amortisman bu hesabın alacağına kaydedilir. Varlığın satılması, devredilmesi ve kullanılmayacak duruma gelmesi durumunda ise borçlandırılarak kapatılır.

 

Kullanılan Amortisman Yöntemleri:

 

1-Normal (Doğrusal) Amortisman Yöntemi: Duran varlığın, KDV hariç satın alma bedeliyle, amortisman oranının çarpılarak, varlığın ekonomik ömrü boyunca her yıl eşit olarak ayrılacak amortisman tutarının hesaplanması yöntemidir.

 

Amortisman oranı: 1/Ekonomik ömür

Amortisman tutarı: KDV hariç tutar x amortisman oranı

 

2-Kıst Amortisman Yöntemi: Sadece binek otomobillerde kullanılır. Aracın alındığı aydan itibaren, KDV dahil tutar üzerinden amortisman ayrılır ve amortisman ayrılmayan aylara ait bakiye son yıla eklenerek itfa edilir.

 

Amortisman oranı: 1/Ekonomik ömür

Amortisman tutarı: ((Amortisman oranı x KDV dahil tutar)/12) x kullanılan ay

 

3-Azalan Bakiyeler (Hızlandırılmış Amortisman) Yöntemi: KDV hariç tutar üzerinden belirlenen amortisman oranının iki katı alınarak (%50’yi geçmemesi şartıyla) hesaplanır. Amortisman tutarları, her yıl varlığın kalan değeri üzerinden hesaplanır ve son yılda kalan tutarın tamamı ayrılır.

 

Amortisman oranı: 1/ Ekonomik ömür

Amortisman tutarı: KDV hariç tutar x (Amortisman oranı x 2)

 

Örnek1: X İşletmesi’nin, 24.07.2018 tarihinde almış olduğu %18 KDV dahil 35.400 TL değerinde, ekonomik ömrü 5 yıl olan ticari aracın, yıl sonunda ayrılacak olan amortisman tutarını hesaplayıp yevmiye kaydını yapınız.  (Normal Amortisman yöntemine göre)

 

Amortisman oranı: 1/5 = 0,20

Amortisman tutarı: 35.400/1,18 = 30.000(KDV hariç tutar) x 0,20 = 6.000 TL

 

 

B

A

/

 

 

770 Genel Yönetim Giderleri Hs.

6.000

 

257 Birikmiş Amortisman Hs.

 

6.000

 

 

Örnek2: X İşletmesi’nin, 01.08.2018 tarihinde almış olduğu %18 KDV dahil 45.000 TL değerinde, ekonomik ömrü 5 yıl olan binek aracın, yıl sonlarında ayrılacak olan amortisman tutarlarını hesaplayıp yevmiye kaydını yapınız. (Kıst Amortisman yöntemine göre)

 

Amortisman oranı: 1/5 = 0,20

Amortisman tutarları:

    1.yıl: 45.000 x 0,20 = 9.000/12 =750 (Ay baş.düş.amor.tut.) x 5 (Kullanıl. ay) = 3.750

    2.yıl: 45.000 x 0,20 = 9.000

    3.yıl: 45.000 x 0,20 = 9.000

    4.yıl: 45.000 x 0,20 = 9.000

    5.yıl: 45.000 x 0,20 = 9.000 + 5250 (1.yıl amortisman ayrılmayan ayların tutarı)

 

 

B

A

/

 

 

770 Genel Yönetim Giderleri Hs.

3.750

 

257 Birikmiş Amortisman Hs.

 

3.750

 

Örnek3: X İşletmesi’nin 30.10.2018 tarihinde almış olduğu %18 KDV hariç 60.000 TL değerinde, ekonomik ömrü 5 yıl olan ticari aracın, yıl sonlarında ayrılacak olan amortisman tutarlarını hesaplayıp yevmiye kaydını yapınız. (Azalan bakiyeler yöntemine göre)

 

Amortisman oranı: 1/5 = 0,20 x 2 = 0,40

Amortisman tutarları:

    1.yıl: 60.000 x 0,40 = 24.000

    2.yıl: 36.000 x 0,40 = 14.400

    3.yıl: 21.600 x 0,40 =   8.640

    4.yıl: 12.960 x 0,40 =   5.184

    5.yıl: 12.960–5.184 =   7.776

 

 

B

A

/

 

 

770 Genel Yönetim Giderleri Hs.

24.000

 

257 Birikmiş Amortisman Hs.

 

24.000

 

 

 

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı Muhasebe Kaydı

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı: İşletmeni...

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Muhasebe Kaydı

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesab...

120 Alıcılar Hesabı Muhasebe Kaydı

120 ALICILAR HESABI120 Alıcılar Hesabı: Bu hesap, işletmelerin bir yıla k...118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı Muhasebe Kaydı

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: Bu h...

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe Kaydı

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe KaydıBu hesap özel ke...

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı Tek Düzen Hesap Planına ...102 Bankalar Hesabı Muhasebe Kaydı

102 Bankalar Hesabı102 Bankalar hesabı bilançonun dönen varlıklar bölümü...

100 Kasa Hesabı Muhasebe Kaydı

100 Kasa Hesabı 100 kasa hesabı bilançonun dönen varlıklar grubunda yer a...

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı ? Gerçek Usul ile vergilendirilen mükelleflerin ...300 Banka Kredileri Hesabı

300 BANKA KREDİLERİ HESABI 300 Banka Kredileri Hesabı: Banka ve diğer fina...

196 Personel Avansları Hesabı

196 PERSONEL AVANSLARI HESABI   196 Personel Avansları Hesabı: İşlet...

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI   181 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçin...