TMS 17 ye Göre Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Kiralanması

TMS 17 ye Göre Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Kiralanması

Arazi ve bina kiralaması işlemleri diğer varlık kiralamalarından farklıdır. Bilindiği gibi araziler sınırsız yararlı ekonomik ömre sahiptir. Bu nedenle kiralama süresi sonunda mülkiyet hakkı kiracıya geçmiyorsa, faaliyet kiralaması olarak kabul edilir. Bu tür kiralama işlemlerinde yapılan ödemeler peşin ödenmiş kiralama bedelini temsil eder ve bu durumda kiralanan araziden elde edilen faydaya uygun şekilde kiralama dönemi içinde itfa edilir. 

Sözleşmenin arazi ve binayı birlikte içermesi durumunda :

Söz konusu varlıklar bina ve arazi için ayrı ayrı değerlendirilir.Kiralama sonunda arazinin yada binanın kiracıya geçmesi durumuna göre değerlendirilip sınıflandırılır.

Arazi ve bina kiralama işlemlerinin sınıflandırılması ve muhasebeleştirilmesi amacıyla , asgari kira ödemeleri , bu varlıkların kira hisselerinin kiralama sözleşmenin başlangıcındaki gerçeğe uygun değerleriyle orantılı olarak arazi ve bina arasında dağıtılır. Kira ödemelerinin sözü edilen iki varlık arasında güvenilir bir biçimde dağıtılamaması durumunda, kiralamanın tamamının faaliyet kiralaması olarak nitelendirilir.

 

Arazi İçin Tutarın Önemsiz Olduğu Durumlarda :

Arazi ve bina tek bir birim olarak dikkate alınır ve finansal kiralama yada faaliyet kiralama olarak sınıflandırılır.Bu durumda binanın yararlı ekonomik ömrü, kiralama konusu varlığın tamamının yararlı ekonomik ömrü olarak dikkate alınır.

Kiracının hem arazi hem de bina üzerindeki tasarrufunun TMS40 Yatırımı Amaçlı Gayrimenkuller Standardına göre yatırım amaçlı olarak sınıflandırılması ve gerçeğe uygun değer yönteminin uygulanması durumunda : kiralamanın arazi ve bina kısımlarının ayrı ayrı değerlendirilmesine gerek yoktur.Bina ve araziden birinin ya da her ikisinin sınıfının belirlenememesi durumunda, sözü edilen değerlendirmeye ilişkin ayrıntılı hesaplamaların yapılması gerekir.

Bu kategorideki diğer yazılar