SMMM Olabilmenin Şartları Nelerdir?

SMMM Olabilmenin Şartları Nelerdir?

SMMM olabilmenin şartları ikiye ayrılmaktadır.Bunlar Genel Şartlar ve Özel Şartlardır.

SMMM olabilmek için iki grupta yazılan şartları sağlamak gerekmektedir.Fakat öncesinde Genel Şartlar sağlanmalı daha sonra ise özel şartlar elde edilmelidir.Bu yazımızda özetle SMMM olabilmenin şartlarını ele aldık.

 

3568 sayılı Yasanın 4. maddesinde meslek mensubu olabilmenin genel şartları;

 

a)     T.C. vatandaşı olmak (yabancı serbest muhasebeci malî müşavirler hakkındaki hüküm saklıdır).

b)     Medenî hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak.

c)      Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d)     Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e)     Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak.

f)       Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak.” olarak sayılmıştır.

 

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun “serbest muhasebeci mali müşavir olabilmenin özel şartları” kenar başlıklı 5. maddesine göre serbest muhasebeci mali müşavir olabilmek için aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.

b) En az üç yıl staj yapmış olmak.

c) Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olmak. (Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olanlarda, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olma şartı aranmaz.)

 ç) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış olmak

Bu kategorideki diğer yazılar