SMMM Olabilmenin Şartları Nelerdir?

SMMM Olabilmenin Şartları Nelerdir?

SMMM olabilmenin şartları ikiye ayrılmaktadır.Bunlar Genel Şartlar ve Özel Şartlardır.

SMMM olabilmek için iki grupta yazılan şartları sağlamak gerekmektedir.Fakat öncesinde Genel Şartlar sağlanmalı daha sonra ise özel şartlar elde edilmelidir.Bu yazımızda özetle SMMM olabilmenin şartlarını ele aldık.

 

3568 sayılı Yasanın 4. maddesinde meslek mensubu olabilmenin genel şartları;

 

a)     T.C. vatandaşı olmak (yabancı serbest muhasebeci malî müşavirler hakkındaki hüküm saklıdır).

b)     Medenî hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak.

c)      Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d)     Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e)     Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak.

f)       Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak.” olarak sayılmıştır.

 

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun “serbest muhasebeci mali müşavir olabilmenin özel şartları” kenar başlıklı 5. maddesine göre serbest muhasebeci mali müşavir olabilmek için aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.

b) En az üç yıl staj yapmış olmak.

c) Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olmak. (Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olanlarda, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olma şartı aranmaz.)

 ç) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış olmak

Esnaf Vergi Muafiyeti Nedir

Esnaf Muaflığı Nedir ?17 Kasım 2020 Tarihli  31307 Sayılı Resmi Gazetede...

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl, Nereden Alınır?

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?6948 Sayılı sicili kanununa gör...

Sgk Teşvikleri Muhasebe Kaydı

SGK TEŞVİKLERİ MUHASEBE KAYDIÖzel sektör işyerlerinde, hizmet akdiyle sig...Altın KDV Oranı Nasıl Hesaplanır

Kuyumculuk İşlerinde KDV Oranı Nasıl Belirlenir ? Kuyumculuk işlerinin KDV...

BA BS Formlarına Uygulanacak Cezalar

BA BS cezası ve cezaları bildirimlerinin kanuni süresi içerisinde vermeyen y...

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu

4857 sayılı iş kanunun 30. Maddesine göre işverenlerin eski hükümlü ve ...Kitlesel Fonlama Nedir?

Kitle Fonlaması Nedir ?Bir projenin veya girişim hareketinin ihtiyaç duydu...

Binek Araç Alış Muhasebe Kaydı 2020

Bilindiği üzere binek araç alışlarının aktife kayıtları bakımından 0...

GMSİ Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2

Kira Bedelinin Olmaması veya Düşük Olması Bu durumda emsal kira bedeli es...GMSİ Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Ki...

Tecil Taksitlendirme Zor Durum Oranı - Talep Formu

6183 Sayılı Kanun gereği vadesi geçmiş amme borçlarını tecil – taksit...

Resesyon Nedir ?

Resesyon Nedir? Kelime anlamı olarak ‘’Ekonomik Durgunluk’’ manasına ...