SGK Müfettişleri Zararı Önledi

SGK’da bugün itibarıyla sadece 365 müfettiş denetim yapmaktadır. SGK müfettişleri kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suistimalleri ile mücadele etmek, sağlık kuruluş ve tesislerine yönelik genel ve SUT denetimleri, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek ve iş kazası olayları ile meslek hastalığı incelemelerini yapmak, sahtecilik olaylarını önlemek, kurum üniteleri ve personel denetimi… de dâhil olmak üzere çok sayıda ve değişik planlı ve plansız denetim çalışmalarını sürdürmektedir.

Müfettişler sadece 2018 yılında yapılan denetimler sonucunda SGK’yı yüz milyonlarca zarar ve masraftan kurtarırken milyarı aşkın gelir kazandırdı.

58 milyonu aşkın idari para cezası kesildi

SGK müfettişlerinin 2018 yılı itibarıyla sosyal sigorta alanında yapmış oldukları denetim sonuçlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.  Buna göre sadece 365 müfettiş ile 8176 iş yeri ve 257 bini aşkın sigortalı denetlendi.

Bu denetlemeler sonucunda toplamda 67 milyonu aşan sigorta prim matrahı tespit edildi.

2000’e yakın kaçak sigortalı yakalandı. Kurumdan emekli aylığı almak ve sağlık yardımlarından faydalanmak için sahte sigortalı gösterilen 3882 kişinin sigortası iptal edildi.

Kaçak sigortalı çalıştıran ve yasalara uymayan işveren ve taşeronlara 58 milyonu aşkın idari para cezası kesildi. Bu cezalara İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre tespit edilen ancak ilgili Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine bildirilen aykırılıklar nedeniyle uygulanan cezalar dâhil edilmemiştir.

Sadece iş kazası teftişlerinde SGK’ya 100 milyonları aşan katkı

Ülkemizde iş kazası ve meslek hastalıkları da SGK müfettişleri tarafından teftiş edilmektedir. Bu denetimlerin en önemli özelliği caydırıcılık boyutuyla en kutsal olan çalışanların sağlığının ve haklarının korunmasıdır.

Bununla birlikte müfettişler tarafından yapılan teftişlerde iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayan işveren, taşeron, çalışan veya iş güvenliği profesyonellerinin iş kazası veya meslek hastalıklarındaki kusur oranları da tespit edilmektedir. Bu kusur oranlarına göre de SGK, ilgililerden iş kazası ve meslek hastalıkları dolayısıyla bağlamış olduğu emeklilik gelirleri ile genel sağlık sigortası masraflarını almaktadır. SGK müfettişleri 2018 yılında yaptıkları iş kazası ve meslek hastalıkları teftişlerinde 5683 işveren, taşeron, üçüncü kişi ve sigortalıları sorumlu tuttu.

Buna göre ölüm, maluliyet oranı, mağdurun yaşı, prime esas kazancına göre değişen her bir iş kazası ve meslek hastalığında 50.000 TL ile 800.000 TL’yi aşan rücu tazminatları, genel sağlık sigortası masrafları, İSG ve SGK cezaları da göz önünde bulundurulduğunda sadece iş kazası ve meslek hastalıkları teftişlerinde bile SGK’ya 100 milyonları aşan katkıda bulunmuşlardır.

Sağlık hizmeti sunucularına 1 milyarı aşkın ceza kesildi

SGK ile protokol, sözleşme ve diğer sosyal güvenlik mevzuatı gereği muhatap olan hastane, tıp merkezi, eczane ve diğer sağlık hizmeti sunucuları ile ilgili incelemeler etkin bir şekilde yürütülmektedir.

Bu alandaki suistimaller ile mücadele etmek için SHS’lere (Sağlık Hizmeti Sunucusu) (hastane, tıp merkezi, eczane, optik vs.) yönelik planlı ve plansız denetim çalışmaları sürdürülmektedir.

Sağlık alanında SGK müfettişleri tarafından yapılan denetimlere ilişkin sayısal veriler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Buna göre 2018 yılında Sağlık Hizmeti Sunucularına 1 milyarı aşkın ceza kesilmiştir. Bu denetimlerde sağlık hizmetlerinden usulsüz faydalanmaları nedeniyle 279 bine yakın kişi soruşturulmuştur. Sağlık hizmetleri alanında tespit edilen SGK zararı ise toplamı ise 32 milyonu aşkındır...

Kurum içi denetimlerde 15 milyonu aşkın kurum zararı önlendi

SGK müfettişleri, 2018 yılı itibarıyla kurum içi yapmış oldukları denetimlerde ise 15 milyonu aşkın kurum zararı tespit etti. Bu denetimler çerçevesinde 1752 personel hakkında disiplin soruşturması yaptı.

Diğer yandan kurum içi denetim, sosyal sigorta ve sağlık alanında yapılan tüm denetimler sonucunda 2247 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu açısından işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

İSA KARAKAŞ

turkiyegazetesi.com.tr

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi Nedir ? 13 Temmuz 2021 Tarihli 31540 Sayılı ...

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...

Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...

Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...