Ödeme Emri Nedir ve Nasıl İtiraz Edilir

Ödeme Emri Nedir?

 

6183 sayılı kanuna göre amme alacağının vadesinde tahsil edilemediği durumunda borçlulara ödeme emri düzenlenir ve tebliğ edilir. Ödeme emri tebliğ tarihinden itibaren borcun ödenmesine yada mal bildiriminde bulunulmasına 01.01.2018 tarihinde yapılan değişiklikten sonra 15 gün izin vermektedir.

Ödeme emrinin düzenlenmesi ile vergi dairesi aynı zamanda kamu alacağının tahsili için cebri tahsilat işlemlerine de başlamış sayılır.

Alacağın cebri icra yoluyla tahsiline ödeme emrinin tebliği ile başlanması ve haciz işleminin tatbiki için öncelikle borçluya ödeme emrinin gönderilmesi gerekmektedir.


Ödeme Emrine İtiraz Nasıl Yapılır?

Borcun olmadığı , Kısmen Ödendiği yada Zaman Aşımına uğramış olması durumunda ödeme emrine yapılan itirazlar haklı sebep olarak bulunmaktadır.

2577 Sayılı Kanunu’nun 27 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının;

“4. Vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlerin ve bunların zam ve cezalarının dava konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurur. Ancak, 26 ncı maddenin 3 üncü fıkrasına göre işlemden kaldırılan vergi davası dosyalarında tahsil işlemi devam eder. Bu şekilde işlemden kaldırılan dosyanın yeniden işleme konulması ile ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan işlemlerle tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davalar,tahsil işlemini durdurmaz. Bunlar hakkında yürütmenin durdurulması istenebilir.”

 

Ödeme Emrine Yapılan İtiraz Haksız Bulunursa ? 

 

Açmış olduğu davada tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, haksız çıkılan borç tutarı kadar olan kamu alacağı % 10 zamla tahsil edilir. Bu yüzden, ödeme karşı açılacak davanın ciddi bir şekilde ele alınması gerekir.Yukarıda belirtilen haksız çıkma zammının Anayasa’ya aykırı olduğu iddiası ile Anayasa Mahkemesine dava açılmış, ancak düzenlemenin kamu alacakları için özel bir takip ve tahsil esasını düzenleyen 6183 sayılı Kanunun öngördüğü süratli ve etkin takip ve tahsilatın sağlanmasına yönelik olduğuna karar vermiştir.

Bu kategorideki diğer yazılar