Ödeme Emri Nedir - Uzlaşma Hakkı Nedir

Ödeme Emri Nedir ?

 

Ödeme emri tanımı “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” ‘ da yapılmıştır. 6183 Sayılı Kanunun 55. Maddesine göre Ödeme Emri, amme alacağını “15 gün içerisinde ödemeleri veya mal bildiriminde” bulunmaları adına tebliğ edilir. Ödeme emri tebliğ sonrası müddetinde ödenmeyen veya mal bildiriminde bulunulmayan amme alacakları için “cebren tahsil ve borçlunun mal bildiriminde bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapis cezası” ile tazyik olunacağı belirtilmiştir.

 

Malı Olmadığı Halde Ödeme Emri Tebliğ Olan Kişiler Ne Yapmalıdır?

 

Ödeme emri tebliğ edilen ve malı olmayan kişilerin vazifeleri 6183 Sayılı Kanunun 114. Maddesinde belirtilmiştir. Malı olmadığını bildiren kişiler 15 gün içerisinde güncel kanuni ikametgah ve iş adreslerini, varsa devamlı mükellefiyeti bulunan diğer tahsil dairelerini ve amme idarelerini ve bunlardaki hesap ve kayıt numaralarını, nüfus kayıt suretini vermek zorundadırlar. Bu vazifeleri yerine getirmeyenlere elli güne kadar adli para cezası tatbik olunur.

 

Ödeme Emrine İtiraz Nasıl Yapılır ?

 

6183 Sayılı Kanunun 58. Maddesinde ödeme emrine yapılacak itiraz şekli ve süresi açıklanmıştır. Borcu olmadığı, kısmen ödediği yada zamanaşımına uğradığı hakkındaki itirazlar ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde amme alacaklısının vergi itiraz komisyonuna itirazda bulunabilir. İtiraz komisyonları 7 gün içerisinde karara bağlamak mecburiyetindedir. Ayrıca itirazın reddi durumunda amme alacağı %10 zamla tahsil edilir.

Her ne kadar 58. Madde itirazların “itiraz komisyon” una yapılacağını belirtse de günümüzde amme alacaklısı dairelerin “Vergi İtiraz Komisyon” ları bulunmamaktadır. Bundan dolayı vergi itiraz komisyonları yerine itiraz mercii yetkili mahkemelerdir.

 

Bundan dolayı ödeme emirlerine yapılacak itirazlar mahkemelere verilecek dava dilekçeleri ile yapılabilmektedir. Ödeme emri itirazı 30 gün içerisinde Vergi Mahkemesine yapılacak olan dava başvurusu ile yapılır.

 

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 37. Maddesine göre vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler ile ilgili uyuşmazlıklarda vergi mahkemeleri yetkilidir. Bundan dolayı mezkur konular ile ilgili itiraz başvuruları dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemelerine yapılır.

 

Uzlaşma Hakkı ve Süreleri

 

Uzlaşma tarhiyat öncesi uzlaşma ve sonrası olarak ikiye ayrılmaktadır. Uzlaşma hakkının kullanılması için kanuni sürelerine dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talep Süresi : Vergi incelemesi devam mükellefler inceleme başlangıcından son tutanağın düzenlenmesine kadar her zaman uzlaşma talebinde bulunabilirler.

 

Uzlaşmanın Yapılacağı Gün : Uzlaşma tarihi uzlaşma komisyonunun uygun göreceği gün olarak belirlenir ve uzlaşma günü en az 15 gün önceden mükellefe bildirilir.

 

Tarhiyat Öncesi Uzlaşmadan Vazgeçilmesi : Uzlaşma talep eden mükellef uzlaşma tayin edilen günden önce ilgili birime talebinden vazgeçtiğini yazılı olarak bildirebilir. Bu talep sonucu uzlaşma talebi tesis edilmemiş gibi işlem yapılır. Tarhiyat öncesi uzlaşmadan vazgeçilmesi ya da vaki olmaması durumunda mükellef adına düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açma hakkı baki kalacaktır.

 

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Talep Süresi : Tarhiyat sonrası uzlaşma talep süresi adına vergi/ceza ihbarnamesi düzenlenen mükellefin ihbarnamenin tebliğ edildiği günden itibaren 30 gün içerisinde yapılması gerekmektedir.

 

Tarhiyat Sonrası Uzlaşmadan Vazgeçilmesi : Tarhiyat sonrası uzlaşmadan vazgeçilmesi yada vaki olmaması durumunda tutanağın tebliğ edildiği tarihte dava açma süresi bitmiş veya 15 günden az kalmış ise dava açma süresi 15 gün uzar.

 

Bu yazımda ödeme emri ve uzlaşma süreci hakkında bilgi vermek istedim. Her ne kadar ilgili kanun maddelerini özetlemiş olsam dahi, itilaflı vergi konuları için Mali Müşavir desteği almanızı tavsiye ederim.

 

                                                                                                                        SMMM Mete YİĞİTLER

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....

KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...

Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...

Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...