Müstahsil Makbuzu Nedir?

Müstahsil Makbuzu Nedir?

 

Müstahsil kelimesi özüne bakılır ise üretici anlamına gelmektedir. Bu durumda Müstahsil Makbuzu üreticiye düzenlenir.

 

Müstahsil Makbuzu Nasıl Düzenlenir?

 

Müstahsil makbuzu düzenleme şekli VUK 235 inci maddesine göre düzenlenmelidir.

Üretici olan ve defter tutma zorunluluğu olmayan yani herhangi bir fatura düzenleyemeyen başka bir değiş ile gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın alınan mallar için müstahsil makbuzu düzenlenmek zorundadır.

 

Çiftçiden avans üzerine yapılan mubayaalarda, makbuz, malın teslimi sırasında verilir.

Müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi nezdinde kalan nüshası fatura yerine geçer.

Müstahsil makbuzunda en az aşağıda yazılı bilgiler bulunur:

 

1. Makbuzun tarihi;

2. (Değişik: 30/12/1980 - 2365/38 md.) Malı satın alan tüccar veya çiftçinin soyadı, adı ve unvanı;

3. Malı satan çiftçinin soyadı, adı ve ikametgâhı adresi;

4. Satın alınan malın cinsi, miktarı ve bedeli.

Bu maddede yazılı makbuzlar hiçbir resim ve harca tabi değildir.

 

Müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi nezdinde kalan nüshası fatura yerine geçer.

 

Müstahsil Makbuzunun Muhasebe Kaydı

 

Yapılan işlem ticaret borsasında tescil ettirilmemiş ise stopaj oranı %2 eğer tescil edilmiş ise %1 oranından stopaj kesintisi yapılması gerekmektedir.

 

Ticaret Borsası’nda tescil ettirilmiş işlem için 2.000 TL lik işlem için örnek muhasebe kaydı %1 stopaj kesintisi ile yapılmıştır. Stopaj tutarı muhtasar beyanname ile, bağlı bulunduğu vergi dairesine ödenecektir.

 

 --------------------/-----------------------

153 Ticari Mallar             2.000 

    360 Öde.Ver. Fon.                    20

    100   Kasa                               1980

 --------------------/-----------------------

 

Eğer ticaret borsasına işlem tescil ettirilmemiş olsaydı stopaj kesintisi %2 olarak uygulanacaktır.

Bu kategorideki diğer yazılar