Leasing 'in (Finansal Kiralama) Dezavantajları

Leasing’in Dezavantajları

    Finansal Kiralamanın birçok avantajı yanı sıra dezavantajları da bulunmaktadır.Özellikle kur üzerinden yapılan sözleşmeler büyük risk taşımakla beraber rayiç bedelinin saptanmasında yanılmalar başlıca dezavantajlarıdır.

Kur riski

 Hem kiracı hem de kiralayan açısından söz konusu olabilecek bir risktir. Kiraya veren açısından kur riski, temin edilen fonların ödendiği para birimi ile kira ödemelerinin yapıldığı para birimi; kiracı açısından ise kira ödemeleri için cari olan para birimi ile kiralanan varlığın sağladığı gelir için geçerli olan para birimi arasındaki farklılıktan doğmaktadır. Bu durum kullanıcı açısından satın almayı leasingden daha avantajlı pozisyona getirebilir.

Sınırlı Kullanım Serbestliği

Leasinge tabi tutulan malın kullanım serbestliği, satın alınan mala göre daha sınırlı olmaktadır. Kiracı, kiraladığı mal üzerinde yapabileceği her türlü değişiklik için önceden kiralayandan ön izin almak zorundadır.

Tarafların Sorumluluğu Konusu

Genellikle kiralayan, tüm sorumluluğu 3. şahıslara devretmek istemektedir. Eğer kiracının yaşadığı ülke mevzuatı sorumlulukların bir kısmının mal sahibinde kalmasını şart koşuyorsa kiralayan için bu ülke ile iş yapmak cazip olmayacaktır. Bu durum genellikle nükleer enerji santrali, uçak, gemi gibi yüksek risk taşıyan ekipmanın leasinginde söz konusudur.

Hurda Değerinin Saptanması

Leasing konusu olan mal teknolojisi sürekli ve hızla değişen bir mal ise söz konusu olmaktadır. Bu tür teçhizatın teknolojik olarak kısa zamanda eskimesi ile kiralanan varlığın değeri büyük ölçüde düşüşler gösterebilmekte ve bundan dolayı da söz konusu teçhizatın dönem sonundaki değerini saptayabilmek önemli bir sorun haline gelmektedir. 

Savurganlığına Yol Açabilme

Kredi veya satın alma yoluyla temin edilecek sabit varlıklar için, satın alma öncesinde işletmeler ayrıntılı bir şekilde değerlendirmeler yapmakta ve bu harcamaları bütçe içine almaktadırlar. Leasing bütçe sınırlamalarından kurtulma olanağı yarattığı için kaynakların savurganlığına yol açabilmektedir.

Vergilendirme Sorunları

Kiracı ve kiralayanın ülkeleri arasında vergi anlaşması yoksa kiracı, leasing konusu malı ülkesine götürürken ülkenin mevzuatına göre KDV ödemek zorunda kalabilir. Fakat kiracı leasing yolu ile kiralamak yerine o malı satın aldığında yine KDV ödeyeceği için bu faktör karşılaştırma ve hesaplamalarda karşılaştırılacak bir faktör olmaktan çıkar.

Hızlandırılmış Amortisman Yöntemlerinden Yararlanamama

Yatırımcı firma kullanım hakkına sahip olduğu leasing konusu malı bilanço aktifinde gösteremediğinden amortisman ayırma hakkı yoktur. Dolayısıyla hızlandırılmış amortisman yöntemlerinden ve amortismanın ayrılmasının getireceği vergi avantajından faydalanamaz. Bu nedenle satın almanın genellikle leasing ile kiralamaya kıyasla maliyetinin daha düşük olduğu ileri sürülür. Ancak bu görüş sermaye piyasalarındaki rekabeti dikkate almamaktadır.

Kredi Almada Dezavantaj

Kiralama konusunu oluşturan teçhizatın aktifle görünmemesi sonucu, özellikle kredi başvurusu halinde, bilanço rakamının küçüklüğünden dolayı krediyi verecek olan kuruluş aleyhte bir sonuca varabilmektedir.

 

Esnaf Vergi Muafiyeti Nedir

Esnaf Muaflığı Nedir ?17 Kasım 2020 Tarihli  31307 Sayılı Resmi Gazetede...

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl, Nereden Alınır?

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?6948 Sayılı sicili kanununa gör...

Sgk Teşvikleri Muhasebe Kaydı

SGK TEŞVİKLERİ MUHASEBE KAYDIÖzel sektör işyerlerinde, hizmet akdiyle sig...Altın KDV Oranı Nasıl Hesaplanır

Kuyumculuk İşlerinde KDV Oranı Nasıl Belirlenir ? Kuyumculuk işlerinin KDV...

BA BS Formlarına Uygulanacak Cezalar

BA BS cezası ve cezaları bildirimlerinin kanuni süresi içerisinde vermeyen y...

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu

4857 sayılı iş kanunun 30. Maddesine göre işverenlerin eski hükümlü ve ...Kitlesel Fonlama Nedir?

Kitle Fonlaması Nedir ?Bir projenin veya girişim hareketinin ihtiyaç duydu...

Binek Araç Alış Muhasebe Kaydı 2020

Bilindiği üzere binek araç alışlarının aktife kayıtları bakımından 0...

GMSİ Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2

Kira Bedelinin Olmaması veya Düşük Olması Bu durumda emsal kira bedeli es...GMSİ Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Ki...

Tecil Taksitlendirme Zor Durum Oranı - Talep Formu

6183 Sayılı Kanun gereği vadesi geçmiş amme borçlarını tecil – taksit...

Resesyon Nedir ?

Resesyon Nedir? Kelime anlamı olarak ‘’Ekonomik Durgunluk’’ manasına ...