Leasing’in Avantajları

Leasing’in Avantajları

 

Leasing’inAvantajları
Günümüzde bir çok işletme için alternatif finansman kaynağı olan leasing , nakit kaynaklar ya da farklı kaynaklara göre işletmeye birçok avantaj tanımaktadır


Daha Az Riskli Olma

 

Günümüz teknolojisinde makine, menkul varlıklar açısından kiracı riski kiralayan tarafına bırakabilir.Bu yöntemde hem finans likiditesinin harcanması açısından riski azaltacaktır. Leasing, faaliyet leasingi türünden ise  sözleşmeye ek bir madde eklenerek leasing konusu malın ihtiyacı karşılar durumda olmaması gibi durumlarda kiracıya, makinenin değiştirilerek verilmesi avantajı doğar. Ayrıca kiracı tarafından üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde hızlı ve etkili biçimde müdahale edilerek batık kredi durumu ortadan kaldırılmaktadır.

  
Vergi Avantajı


 Özellikle menkul varlıklar için VUK belirlediği çerçevede tanınan vergi avantajı leasing işleminin tercih edilmesine başlıca nedenlerdendir.Leasingin kiracıya sağladığı vergi avantajlarından ilk olarak kurumlar vergisi avantajı gelmektedir. Leasingde, anapara ve faizleri içeren kira bedelleri ait oldukları devreye gider olarak yansıtılacağından gelirden düşülerek vergi avantajı sağlanmaktadır. Makinelerin satın alınması durumunda ise ancak yıllık amortisman giderleri ve bu satın alma ile ilgili kredi kullanılmışsa faiz giderleri gelirden düşülebilmektedir. 


 Kredi ve ipotek işlemine göre avantajı


Leasing konusu malın mülkiyeti leasing firmasında kaldığı için banka kredi işlemlerine göre işlemler daha basittir. Kiracı  kredi ve ipotek mekanizmasındaki ağır bürokrasi yükünden kurtulmaktadır. Leasing için başvurulduğunda cevap 10-15 gün içinde alınmaktadır.Ayrıcakobi işletmeler için yönetim kurul kararının alınması da finansman kaynağının gecikmesine sebep olabilmektedir. İşlemlerin bu kadar kısa sürede sonuca bağlanması kiracıyı enflasyon ve kur farkı gibi olumsuz etkenlerden korumaktadır.


Yatırımlara %100 Finansman Sağlama


Herhangi bir yatırım malının satın alma maliyeti dışında kalan diğer maliyetleri de (ithalat işlemlerinde ithalatla ilgili maliyetler, diğer alımlarda vergi, fon, harç, vb. maliyetler) leasing kurumu tarafından finanse edilerek kira ödemeleri kapsamına alınabilmektedir. Yani yatırım projesinin tamamı finanse edilmekte ve nakliye, montaj, vergi gibi giderler de leasing firması tarafından finanse edilebilmektedir.


KDV Avantajı


Daha çok Türkiye’de görülen bu avantaj sayesinde leasing kurumu, makine, bilgisayar tıbbi cihazlar gibi mallarda %6-20 arasında değişen KDV oranları yerine, %1 oranında KDV ödemektedir .(www.kobinet.org.tr, Erişim Tarihi : 23.05.2015)


Banka Kredisinden Avantajlı Olma


Kredi faizleri 3 ayda bir ödenmektedir. Oysa leasingde ödemeler yatırımcının nakit akışına uygun olarak düzenlenmektedir. Kiralanan malın mülkiyeti leasing firmasında olduğundan işlemler kredi işlemlerine göre daha basittir ve daha kısa sürede tamamlanmaktadır.(Öztaş , 2010 :41)


Mala Sahip Olabilme


Leasing sözleşmesi
 sonunda leasing konusu mal, önceden sözleşmede belirtilmiş olan sembolik bir bedel karşılığında kiracı tarafından satın alınabilmektedir. (Öztaş , 2010 :41)


İlave Fon Sağlama


Satıp geri alma leasing ile firmalar, yatırım yapmanın ötesinde, nakit para girdisi sağlayabilirler.(Öztaş , 2010 :42)


Enflasyona Karşı Korunma


Yüksek enflasyon yaşanan ekonomilerde borçlanacak kişi için en iyi yöntem uzun süreli borçlanmadır. Leasing de uzun süreli borçlanmanın etkili bir yoludur. Enflasyonist bir ortamda, söz konusu mal, kiralayan tarafından cari fiyatlarla elde edilip kiracı tarafından gelecekteki kazançlardan ödenecektir. Sabit kira ödemeli bir leasing sözleşmesinde ödemelerin sabit ve gelecekteki nakit girişleri ile yapılacak olması maliyeti düşürecektir. (Kocahanoğlu, 2000:199).


Esnek Ödeme Koşulları


Bu tür leasing kiracıya finansman yönetimi olanağı getirmektedir. Kredilendirme de vade ve miktarlar genelde kredi kuruluşlarının mali yapısına uygun düzenlenirken leasingde süre, ödeme, vade ve diğer şartlar yatırımcının beklediği, ve her sektöre göre değişiklik gösteren nakit akışına uygun düzenlenmekte; yatırım, işletmenin elde edeceği gelirle kendisini finanse etmektedir(www.hazine.gov.tr , Erişim Tarihi : 23.05.2015 )

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....

KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...

Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...

Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...