İş Sözleşmesi Türleri Nelerdir?

4857 Sayılı İş Kanununa Göre İş Sözleşmesi Türleri Nelerdir?

 

1. Sürekli iş sözleşmeleri

2. Süreksiz iş sözleşmeleri

            - 4857 Sayılı İş Kanunu 10. maddesi “Nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere  sürekli iş denir.

 

3. Belirli süreli iş sözleşmeleri

4. Belirsiz süreli iş sözleşmeleri

            - Belirli süreli sözleşmeler 4857 sayılı İş Kanunu Madde 11’de;

• Belirli süreli işlerde
• Belli bir işin tamamlanması
• Belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir”

 

5. Kısmi süreli iş sözleşmeleri

6. Tam süreli iş sözleşmeleri

            - 4857 sayılı İş Kanunu’nun 13. maddesinde, işçinin normal haftalık çalışma sü­resinin tam süreli çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az olarak belirlendiği iş sözleşmesi “kısmî süreli iş sözleşmesi” olarak tanımlanmıştır. Çalışma süresi aynı yasanın 63. maddesinde haftada en çok 45 saat olarak açıklanmıştır

            - İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 6. maddesinde, “İşyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma kısmî süreli çalışmadır”. Gerekçede “üçte ikisinden az” olan çalışma ifadesi kullanılmışken, yönetmelikte üçte iki oranına kadar yapılan çalışmalar kısmî çalışma sayılmıştır.

 

7. Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmeleri

            - 4857 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde, yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde, iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi, çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesi olarak tanımlanmıştır. Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi yirmi saat kararlaştırılmış sayılır. Çağrı üzerine çalıştırılmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanır.

 

8. Deneme süreli iş sözleşmeleri

-Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir.Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.

 

9. Uzaktan çalışma sözleşmesi

-4857 Sayılı iş kanunun 14. maddesinde uzaktan çalışma ile ilgili düzenlemeler yapılmış olup buna göre uzaktan çalışma tanımı şu şekilde verilmiştir:İşçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş göreme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir

10. Takım sözleşmeleri

-4857 sayılı İş Kanunumuzun 16. Maddesinde takım sözleşmesine yer vermiştir. Birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı temsilen bu işçilerden birinin, takım kılavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı sözleşmeye takım sözleşmesi denir.