İhraç Kayıtlı Satışların Muhasebe Kaydı

İhraç Kayıtlı Satışların Muhasebe Kaydı

 

KDV kanunun 11. Maddesine göre bazı teslim ve hizmetlerin vergiden müstesna olduğu yazmaktadır.

 

“Madde 11 – 1. Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır:

 

a) (Değişik: 4/6/2008-5766/12 md.) İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye'de verilen roaming hizmetleri,

 

b) Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların satınalarak Türkiye dışına götürdükleri malların teslimi anında Katma Değer Vergisi tahsil edilir. Ancak gümrükten malın çıkışı anında fatura veya belgenin ibrazında tahsil edilen Katma Değer Vergisi iade olunur. (Ek: 28/12/2001-4731/5 md.) Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayanların taşımacılık faaliyetlerine ilişkin olarak satın alacakları mal ve hizmetler ile fuar, panayır ve sergilere katılımları dolayısıyla satın alacakları mal ve hizmetler nedeniyle ödedikleri katma değer vergisi, karşılıklı olmak kaydıyla iade edilir.”

 

“ İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur. Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur. İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammıyla birlikte tahsil olunur.”

 

 

İlgili Kanunun Devamı İçin Tıklayınız

 

 

 

İhraç Kayıtlı Satış Yapan İşletmenin (Üretici) İlgili Muhasebe Kayıtları aşağıdaki gibi olmalıdır;

 

Not : 190 Devren KDV Bakiyesi   :  0 TL

         191 İndiril. KDV Bakiyesi     : 200.000 TL

         391 Hesap. KDV Bakiyesi   : 260.000 TL

 

İhraç Kayıtlı Mal Satış Muhasebe Kaydı;

 

B

A

/

 

 

120 Alıcılar Hs.

500.000

 

192 Diğer Kdv Hs.

90.000

 

600 Yurtiçi Sat.Hs.

 

500.000

391 Hesap.Kdv.Hs.

 

90.000

 

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı;

 

B

A

/

 

 

391 Hesap.Kdv.Hs.

260.000

 

191 İndir.Kdv.Hs.

 

200.000

360 Öden.Ver.Hs.

 

60.000

 

 

KDV Tecil ve Terkin İşlemi Muhasebe Kaydı;

192 Nolu Diğer KDV Bakiyesi, 360 Nolu Ödenecek KDV’den fazla olduğu için tamamı tecil edilebilir;

 

 

B

A

/

 

 

360 Öden.Ver.Hs.

60.000

 

392 Diğer Kdv Hs.

 

60.000

/

 

 

136 Diğer Çeş.Alac.Hs.

30.000

 

392 Diğer Kdv Hs.

60.000

 

192 Diğer Kdv.Hs.

 

90.000

 

 

Bu kategorideki diğer yazılar