Gerçek Faydalanıcı Bildirimi

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi Nedir ?

 

13 Temmuz 2021 Tarihli 31540 Sayılı Resmi Gazete ile hayatımıza giren “Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirimi” ni aşağıda yer alan vergi mükelleflerin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapması zorunludur.

 

529 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğine Göre Gerçek Faydalanıcı Kimdir ?

 

-          Tüzel kişiliğin yüzde 25 i ve daha fazla hissesine sahip olan kişiler

-          Tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler, en üst düzey icra yetkisine sahip kişiler

-          Tüzel Kişiliğe olmayan teşekküllerde ise en üst düzeyde icra yetkisine sahip olan gerçek kişiler

 

Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirimi Yapması Zorunlu Olan Mükellefler

 

-          Kurumlar Vergisi Mükellefleri

-          Kollektif şirketlerin temsile yetkili ortağı

-          Adi Komandit Şirketlerde komandite ortak

-          Yabancı ülkede kurulan şirketlerin Türkiye’de yerleşik olan yöneticileri veya temsilcileri

-           

Bildirim Süresi

 

Bildirim yapma zorunluluğu bulunan kurumlar vergisi mükellefleri geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmekle yükümlü olup, diğer mükelleflerin ise her yılın ağustos ayı sonuna kadar belirlenecek elektronik form ile bildirmeleri gerekmektedir.

 

Bildirimler mükellefler tarafından bizzat yapılabileceği gibi sözleşmesi bulunan meslek mensupları ve tam tasdik sözleşmesi bulunan Yeminli Mali Müşavirler aracılığıyla da gönderilebilir.

 

Görüşümüz

213 Sayılı Vergi Usul Kanunun Mükerrer 227. Maddesine istinaden meslek mensupları tarafından imzalanması zorunlu olan beyannameler belirlenmiştir. Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi bu beyannamelerin içinde yer almaktadır. Ayrıca mezkur maddenin 3. Bendinde meslek mensuplarının “imzaladıkları beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik raporlarında yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza, gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar” ibaresi yer almaktadır.

 

Bu durumda meslek mensuplarının gerçek faydalanıcı tespitini yapması beklenmektedir. Fakat meslek mensuplarının bu tespiti yapması oldukça güç olacağı aşikardır. Cezai müeyyidelerin mezkur maddeye istinaden sorumluluk yükleyip yüklemeyeceği 529 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinde açıklanmamıştır.

 

Ayrıca gerçek faydalanıcının tümüyle bir işletme üzerinden faydalanmasının yanı sıra münferit iktisadi işlemlerden de faydalanabileceği görüşündeyiz. Bundan dolayı işletmelerin incelenmesinin yanı sıra münferit işlemlerin tespit edilmesinin Gelir İdaresi Başkanlığı, BBDK ve SPK gibi kuruluşlar tarafından yapılmasının daha sağlıklı olacağı çok açıktır. Saygılarımla

 

SMMM Mete YİĞİTLER

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi Nedir ? 13 Temmuz 2021 Tarihli 31540 Sayılı ...

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...

Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...

Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...