Borcu Sona Erdiren Haller Nelerdir?

Borcu Sona Erdiren Haller Nelerdir?

 

İfa

Borçlunun borcunu yerine getirmesidir.Borç mueccel olsa dahi ifa edilmesi mümkündür.

 

 Kusursuz İfa İmkansızlığı

Borcun ifa durumu kusursuz olarak imkansızlık nedeniyle sona ermesidir.

 

İbra

Borçlunun ve alacaklının rızası ile borcun yerine getirilmesinden kurtarmaktır.

 

Yenileme

Mevcut olan borcun karşılıklı anlaşarak sona erdirip yeni bir borç yaratma yenileme olarak adlandırılır.

 

Birleşme

 

Alacaklı ve borçlu sıfatlarının aynı kişide birleşmesi sonucu borç sona erer.

 

 Takas

İki kişi, karşılıklı olarak bir miktar para ve özdeş diğer edimleri birbirine borçlu oldukları takdirde, her iki borç muaccel ise her biri alacağını borcuyla takas edebilir. şartları;

·         Borçların karşılıklı olması

·         Borçların benzer olması

·         Borçların muaccel olması

Taraflardan birinin takas beyanında bulunması, kural olarak takasın gerçekleşmesi için yapılacak irade açıklaması tek taraflı varması gereken bir irade açıklamasıdır. İstisnaları;

·         Tevdi edilmiş bir eşyanın geri verilmesine veya bedeline ilişkin alacaklarda

·         haksız yere alınmış veya hileyle alıkonmuş eşyanın geri verilmesine ya da bedeline ilişkin alacaklarda

·         Nafaka ve işçi ücretleri gibi borçlunun ve ailesinin bakımı için zorunlu olup doğrudan doğruya alacaklıya verilmesi gereken alacaklarda

 

Zamanaşımı

Belli bir süre içinde hakkını talep etmeyen kişinin bu hakkı hukuk düzenince artık desteklenmiyorsa , söz konusu sürenin niteliği zamanaşımı süresidir. Zamanaşımına uğrayan borç aslında sona ermiş olmayıp hukuken eksik borç haline gelmiş olur. Yani, kişi hakkını dava ve takip edemez; ancak borçlu buna rağmen ödeme yaparsa bu ödeme geçerli kabul edilir. Zamanaşımı şartları;

·         Borcun muaccel olması

·         Kanuni sürenin geçmiş olması

·         Zamanaşımı süresinin durmamış olması

·         Zamanaşımı süresinin kesilmemiş olması

 

Zamanaşımı süresinin durduran sebepler;

·         Evlilik devam ettiği sürece eşlerin birbirinden olan alacaklarında

·         Velayet ilişkisi devam ettiği sürece küçüklerin velilerinden olan alacaklarında

·         Vesayet ilişkisi devam ettiği sürece vesayet altındakilerin vasilerinden veya devletten olan alacaklarda

·         Hizmet ilişkisi devam ettiği sürece borçlunun alacak üzerinde

·         İntifa hakkı devam ettiği sürece borçlunun alacak üzerinde

·         Alacaklı ve borçlu sıfatının aynı kişide birleşmesinde, birleşmenin ileride geçmişe etkili olarak ortadan kalkması durumunda, bu durumun ortaya çıkmasına kadar geçecek sürece

·         Alacağın Türk mahkemelerinde ileri sürülmesinin mümkün olmadığı süre içinde zamanaşımı süresi durmuş sayılır.

 

Zamanaşımı süresinin kesilmemiş olması

Kanunda belirtilen bazı hallerin gerçekleşmesi durumunda zamanaşımı süresi yine işlemez. Ancak buna neden olan sebep sona erdiğinde süre kaldığı yerden işlemeye devam etmeyip daha önce hiç süre işlememiş gibi sıfırdan başlar. Kanun hangi hallerde zamanaşımı süresinin kesilmiş sayılacağını düzenlemiştir. Buna göre;

·         Borçlu borcu ikrar etmişse

·         faiz ödemişse

·         Kısmen ifada bulunmuşsa

·         Rehin vermişse

·         Kefil göstermişse

·         Alacaklı, dava veya def’i yoluyla mahkemeye veya hakeme başvurmuşsa

·         İcra takibinde bulunmuşsa zamanaşımı kesilmiş olur.

 

 

Bu kategorideki diğer yazılar