Beyanname Çeşitleri Nelerdir?

Beyanname Çeşitleri Nelerdir ?

193 sayılı gelir vergisi kanunu beyanname çeşitlerini 3’e ayırmıştır.Beyanname çeşitleri aşağıda ki gibidir.

-          Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

-          Muhtasar Beyanname

-          Münferit Beyanname

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Nedir?

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1 takvim yılı içerisinde elde edilen ticari , serbest meslek kazancı ve iratlardan kaynaklanan kazancın toplamının beyan edilmesi ile oluşsan beyanname çeşididir.Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi tahakkuk esasına göre beyan edilir.

Muhtasar Beyanname Nedir?

Elde edilen kazançlardan yapılan tevkifatları ele alır.Özetle işverenlerin ödediği ücretler veya serbest meslek ödemeleri v.b. tevkifata tabii olan ödemelerden doğan vergiyi muhtasar beyanname ile vergi dairesine beyan edilir.

Münferit Beyanname Nedir?

Münferit beyanname esasen dar mükellefiyetleri ilgilendiren bir beyanname türüdür. Münferit beyanname, dar mükellefiyete tabi olanların yıllık beyanname ile bildirmeye mecbur olmadıkları kazanç ve iratlardan, vergisi tevkif suretiyle alınmamış olanların bildirilmesine mahsustur.

Dar Mükellefiyet Nedir?

Kanunî ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulunmayanlarsadece Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilirler.

Aşağıda sayılan kurumların kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar ise dar mükellef olarak vergilendirilirler.
     - Sermaye şirketleri
     - Kooperatifler
     - İktisadî kamu kuruluşları
     - Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler
     - İş ortaklıkları

Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Me...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...Yabancı Şirketlerin Türkiye'deki İrtibat Büroları

Kimler Türkiye’de irtibat bürosu açabilir?-          Yabancı ül...

Ödeme Emri Nedir - Uzlaşma Hakkı Nedir

Ödeme Emri Nedir ? Ödeme emri tanımı “6183 sayılı Amme Alacaklarının...

Genç Girişimci Şartları Nelerdir

Genç Girişimci Teşvikleri Nelerdir ? 10.02.2016 tarihi ilk defa gelir verg...Huzur Hakkı Sigortaya Tabi Midir - Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır

Hakkı Huzur Ödemesi Nedir ?Huzur hakkı, çalışan yöneticilerin harcadık...

Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanmak İçin Son Tarih 31/12/2020

Bilindiği gibi geriye yönelik prim teşviki 5510 Sayılı kanunun Ek 17 inci ...

Esnaf Vergi Muafiyeti Nedir

Esnaf Muaflığı Nedir ?17 Kasım 2020 Tarihli  31307 Sayılı Resmi Gazetede...Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl, Nereden Alınır?

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?6948 Sayılı sicili kanununa gör...

Sgk Teşvikleri Muhasebe Kaydı

SGK TEŞVİKLERİ MUHASEBE KAYDIÖzel sektör işyerlerinde, hizmet akdiyle sig...

Altın KDV Oranı Nasıl Hesaplanır

Kuyumculuk İşlerinde KDV Oranı Nasıl Belirlenir ? Kuyumculuk işlerinin KDV...