Aktife Kayıtlı Gayrimenkul Satışı Muhasebe Kaydı

 

AKTİFE KAYITLI GAYRİMENKUL SATIŞI MUHASEBE KAYITLARI

Örnek: X Şirketi’nin aktifinde, 2015 yılında alınan ve 650.000 TL olarak aktifinde kayıtlı olan fabrika binasının 26.000 TL birikmiş amortismanı bulunuyor ve 2018 Aralık ayında da 800.000 TL’ye satılıyor. Muhasebe kayıtlarını yapınız.

 

Kurumlar Vergisi açısından istisna durumları;

Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 50'lik kısmı

 

KDV açısından istisna durumları;

“Kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri.”          

 

Şirket, aktifinde kayıtlı gayrimenkul satışında, her iki istisna durumunu da sağlamaktadır.

Aktife Kayıtlı Gayrimenkulün Satışı Muhasebe Kaydı;

 

B

A

/

 

 

120 Alıcılar Hs.

800.000

 

257 Birikmiş Amort.Hs.

26.000

 

     252 Binalar Hs.

 

650.000

   679 Diğ.Ol.Dış.Gel.Kar.Hs.

 

176.000

     679.01 %50 İstisn.Gel. (88.000)

 

 

     679.02 %50 Ver.Tabi Gel. (88.000)

 

 

/

 

 

952 Ver.Tab.Olm.Gel.Hs.

88.000

 

953 Ver.Tab.Olm.Gel.Ala.Hs.

 

88.000

 

Şirket, aktifinde kayıtlı gayrimenkul satışı esnasında, kendi payına düşen 16.000 TL tapu harcı ödemiştir.

 İstisna kapsamındaki satış esnasında oluşan gider ve zararlar hakkında KVK’da;

İştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesi kabul edilmez.”

maddesi bulunmaktadır.

 

Böylece istisna kapsamındaki gelire ait bir gider olan tapu harcının, %50’i “Kanunen Kabul Edilmeyen Gider” olarak izlenecektir.

 

B

A

/

 

 

770 Genel Yön.Gid.Hs.

16.000

 

   770.01 Giderler (8.000)

 

 

   770.02 KKEG (8.000)

 

 

100 Kasa Hs.

 

16.000

/

 

 

950 K.K.E.G. Hs.

8.000

 

951 K.K.E.G. Alac.Hs.

 

8.000

 

*Eğer gayrimenkul yenileme amaçlı satıldıysa vergiye tabi olan tutar 549 Nolu Özel Fonlar hesabında izlenecektir.

 

İlgili Özelge İçin Tıklayınız

 

 

Bu kategorideki diğer yazılar