E-Arşiv? vs E-Fatura?

E-fatura Nedir ?

 

E- fatura kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olan belge türüdür. E fatura ilgili entegratörler ile düzenlenebilir?

 

E-Fatura Kimlere Düzenlenir ?

 

E-Fatura sadece e fatura mükellefi olanlar arasında düzenlenebilir. Bu durumda e fatura mükellefi olmayanlar için kağıt fatura düzenlenmelidir(E-Fatura ve Kağıt Fatura ikisi birden düzenlenmez). Fakat VUK 509 nolu Genel Tebliğine göre bu konuda bazı DEĞİŞİKLİKLER bulunmaktadır. İlgili tebliği okumak için tıklayınız.


 

E- Fatura için Mali Mühür ?

 

E-fatura düzenleyebilmek için mali mühür kullanılması zorunludur. Mali mühür isteğe bağlı olarak GİB yada özel entegratörlerin platformunda kullanılabilir.

 

E – Arşiv Fatura Nedir ?

 

E-arşiv fatura VUK a göre kağıt ortamda düzenlenmesi ve saklanması zorunlu olan fatura gibidir. E arşiv fatura portal üzerinden düzenlenir ve bir kopyası müşteriye verilir.

 

E – Defter Nedir ?

 

Gerçek usul olan mükelleflerden ilgili hadleri geçenler E- defter tutmak zorundadırlar.

 

E-defter kullanıma ilişkin başvuru nasıl yapılacaktır?

 

 Başvurular www.edefter.gov.tr internet sitesinde belirtilen Başkanlık veya Genel Müdürlük adresine yazılı olarak yapılacaktır. Talep edilen bilgi ve belgeler şunlardır;

a) www.edefter.gov.tr internet adresinde yer alan "Elektronik Defter Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi" nin imzalı aslı,

b) Tüzel kişiler için başvuru formunu imzalayan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter tasdikli örneği (e-fatura uygulamasından yararlanmaya başlayan ve imza sirkülerinde herhangi bir değişiklik bulunmayan mükellefler için bu şart aranmayacaktır.),

c) Elektronik defterlerin oluşturulması sırasında, bu konuda uyumluluk onayı alınmış bir yazılımın kullanılması durumunda söz konusu yazılım hakkında yazılımın adı, sürüm numarası gibi mükellef kullanımına özgü bilgiler,

ç) Uyumluluk onayı almamış bir yazılım kullanılmak istenmesi durumunda, 1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinin "3.2 Yazılımların Uyumluluk Onayı" başlıklı bölümünde belirtilen belge ve bilgiler

 

E-defter uygulamasında tasdik işlemi nasıl öngörülmüştür?

 

Elektronik defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayının beratının alınması açılış onayı, son ayının beratının alınması ise kapanış onayı yerine geçer.

a) Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden ayın son gününe kadar (Aralık ayına ilişkin defterler gelir vergisi beyannamesinin verilme süresinin sonuna kadar) kendilerine ait güvenli elektronik imza ile imzalar.

b) Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi sonuna kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar.

c) İmzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturulur ve bu dosyalar Elektronik Defter Uygulaması aracılığı ile Başkanlığın onayına sunulur.

ç) Başkanlık mali mührünü de içeren beratlar elektronik defter tutanlar tarafından indirilerek istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu elektronik defterler ile birlikte muhafaza edilir.

 

Aylık onay işlemi ilgili aya kadar olan bütün kayıtları mı içerecektir?

 

 Hayır. Aylık dönem, sadece onaya sunulan ayın defter kayıtlarını ifade etmekte olup, önceki aylara ait kayıtları içermez. Ancak, hesap dönemi veya takvim yılı içinde, defterlerini elektronik ortamda oluşturmaya başlayanlar, izleyen ilk ayda oluşturacakları elektronik defterlerde, ilgili hesap döneminin başından içinde bulundukları döneme kadar gerçekleştirilen tüm kayıtlara yer vereceklerdir. Berat yükleme dönemleri ile ilgili DEĞİŞİKLİK yapılmıştır. İlgili yazıyı okumak için tıklayınız.

Bu kategorideki diğer yazılar