Çalışana Ücretlerin Bankadan Ödeme Zorunluluğu

Tüm işyerlerinde 5 ve daha fazla çalışanı olan işletmeler çalışanlara yaptıkları ödemeleri banka yoluyla yapmaları zorunludur.

İşçiye, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödemeyen işveren, işveren vekili ve üçüncü kişiye bu durumda olan her işçi ve her ay için İş Kanunu’nun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, 2021 yılı için bu durumda olan her işçi ve her ay için 315 TL idarî para cezası verilir.

 

4857 İş Kanunu

Konu

Aykırılık Durumunda Cezai Yaptırım

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı...        

3

İşyerini Bildirme Yükümlülüğü

98

Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren (alt işverenle ilgili bildirimi muvazaalı olan) asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı.

34.809 TL

5

Eşit Davranma İlkesi

99/1 -a

İşçilere eşit davranma ilkesine uyumayan işverene eşit davranmadığı her işçi için.

292 TL

7

Geçici İş İlişkisi

99/1 -b

Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranan işverene aykırı davranılan her işçi için.

488 TL

8

İş Sözleşmesi Yapılmadığında İşçiye Verilmesi Zorunlu Belge

99/1 -c

Çalışma koşullarına ilişkin belge vermeyen işverene belge verilmeyen her işçi için.

292 TL

14

Çağrı Üzerine ve Uzaktan Çalışma

99/1 -c

Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uymayan işverene hükümlere uyulmayan her işçi için.

292 TL

28

Çalışma Belgesi

99/1 -d

İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya verilen çalışma belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için

292 TL

7/f

Geçici İş İlişkisi – Üretimde Öngörülemeyen Artış

99/2. fıkra

Öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her işçi için.

1.958 TL

29

Toplu İşten Çıkarma

100

Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işçi çıkaran işverene, işten çıkarılan her bir işçi için.

1.145 TL

30

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu

101

İşverenin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde, çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırılmayan her ay için.

4.345 TL

32

Ücretin Ödenmemesi

102/a

Ücretin veya Kanundan; toplu iş sözleşmesinden ya da iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ücreti ödenmeyen her işçi ve her ay için.

315 TL

39

Asgari Ücret

102/a

Asgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaması halinde her işçi ve her ay için.

315 TL

37

Ücret Pusulası

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlenmemesi,

1.145 TL

38

Ücret Kesme

102/b

Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası verilmesi.

1.145 TL

52

Yüzdelerin Belgelenmesi

102/b

Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgenin işçilerin seçtiği temsilciye verilmemesi.

1.145 TL

41

Fazla Çalışma Ücreti

102/c

Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için.

555 TL

56

Yıllık Ücretli İznin Uygulanması

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için.

555 TL

57

Yıllık İzin Ücreti

103

Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için.

555 TL

59

Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti

103

İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için.

555 TL

60

İzinlere İlişkin Düzenlemeler

103

İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için.

555 TL

63

Çalışma Süresi

104

Çalışma sürelerine ve bunlara ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak.

3.064 TL

64

Telafi Çalışması

104

Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için.

555 TL

68

Ara Dinlenmesi

104

Ara dinlenmelerinin kanun hükmüne göre verilmemesi.

3.064 TL

69

Gece Süresi ve Gece Çalışmaları

104

İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek.

3.064 TL

71

Çalıştırma Yaşı ve Çocukları Çalıştırma Yasağı

104

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak.

3.064 TL

72

Yer ve Su Altında Çalıştırma Yasağı

104

18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak.

3.064 TL

73

Gece Çalıştırma Yasağı

104

Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak.

3.064 TL

74

Analık Halinde Çalışma ve Süt İzni

104

Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek.

3.064 TL

75

İşçi Özlük Dosyası

104

İşçi özlük dosyalarını düzenlememek.

3.064 TL

76

Yönetmelik Hükümlerine Uymama

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak.

3.064 TL

90

İş ve İşçi Bulmaya Aracılık

106

İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak. (Bu cezanın uygulanmasında 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.)

27.848 TL

92

Yetkili Makam ve Memurlar

107

İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, müfettişlere gerekli kolaylığı göstermemek.

27.848 TL

96/1

İşçi ve İşverenin Sorumluluğu

107

İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak.

27.848 TL

96/2

İşçi ve İşverenin Sorumluluğu

107

İşçilerin; gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları.

27.848 TL

107/2

İş Hayatının Denetimi ve Teftişi İle İlgili Hükümlere Aykırılık

107/2

İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek.

27.848 TL

Not:– Uygulanacak idari para cezası miktarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta ve 1 (bir) TL’nin altındaki tutarlar dikkate alınmamaktadır.– 2020 yılı için yeniden değerleme oranı %9,11 olarak belirlenmiştir.– Yukarıda belirtilen idari para cezaları Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğünce uygulanır.

 

318 Sıra Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:GELİR VERG...

Asgari Ücret İşveren Maliyeti 2022

2022 YILI ASGARİ ÜCRET İŞVEREN MALİYETİ Bilindiği gibi 2022 Asgari Ücr...

2022 Yılı SMMM Asgari Ücret Tarifesi

Her yıl olduğu gibi SMMM asgari ücret tarifesi 22/12/2021 yılında 2022 yıl...2022 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri

2022 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri 193 Sayılı GVK 103. Maddesinde 317 Seri N...

2022 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak

1 Aralık 2021 tarihinde toplanan asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısı...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 527 )

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ(SIRA NO: 527) Giriş ve konuMADDE 1 – ...Çorum 2022 Defter Tasdik Ücretleri

Çorum Defter Tasdik Ücretleri İçin Tıklayınız...

2022 Yılı Defter Tasdik Ücretleri

2022 YILI DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ2022 yılı defter tasdik ücretleri ne kada...

Kapanış Tasdiki Cezası Nedir ?

Defter Kapanış Tasdiki Nedir ? Defter kapanış tasdik işlemini 6102 Sayıl...Çalışana Ücretlerin Bankadan Ödeme Zorunluluğu

Tüm işyerlerinde 5 ve daha fazla çalışanı olan işletmeler çalışanlara ...

Geçici Vergi Beyannamesi Beyan Süresi Uzatıldı

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞIGelir İdaresi Başkanlığı  VERGİ USUL KA...

Verbis'e Kayıt Sürelerinin Uzatılması

KVKK ‘dan yapılan 11/03/2021 tarihli duyuru aşağıdaki gibidir. Ülkemizde...