Kurumlar Vergisine İlişkin Hatırlatmalar

Gelir İdaresi Başkanlığı 29 Mart 2019 tarihinde yayımladığı 115 nolu VUK Sirküleri ile 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzattı.

 

Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi 1 Nisan 2019 tarihi itibarıyla artık nihai olarak verilebilir hale gelecek olup 115 no'lu VUK Sirküleri ile 30 Nisan 2019 akşamına kadar beyan edilme ve ödenme zorunluluğu taşıyor. 

Bu sene yapılan erken duyuru ile 30 Nisan 2019 tarihine kadar beyan edilebilecek 2018 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesine ilişkin önemli hatırlatmaları inceleyelim.

Kurumlar Vergisi Oranında Üç Yıllık Yapılan Değişiklik

Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenen Geçici 10.maddeye istinaden halen kurum kazancı üzerinden yüzde 20 oranında alınan kurumlar vergisi, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerinde yüzde 22 olarak uygulanacak.

2018 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde bu yıldan itibaren %22 oranı uygulanacak.

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Getirilen Vergi İndirimi

Vergi yükümlülüklerini zamanında yerine getiren mükelleflerin ödüllendirilmesi amacıyla GVK Mükerrer 121. maddesiyle 01.01.2018 Tarihinden itibaren yürürlüğe giren "vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi" ilk olarak geçen sene uygulanmaya başlamıştı.

Kurumlar vergisi mükellefleri* belirtilen şartları taşıması durumunda yıllık kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirebilecek. 

Vergi indiriminden yararlanabilmek için getirilen şartlar 301 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde açıklanmış olup kısaca;

- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması,

Buna göre; 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin tüm vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş (250 TL'ye kadar eksik ödeme ihlal sayılmaz) olması gerekir.

- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması, şarttı getirilmiştir.

- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun 359. maddesinde sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler, bu madde hükümlerinden yararlanamazlar.

Bu noktada dikkati çekmek istediğimiz husus; yukarıda belirtilen şartları taşıyanların, yıllık kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan verginin %5'ini ödenecek kurumlar vergisinden indiribileceğidir.

Bunun anlamı %5 düşük oranda kurumlar vergisi ödemesi olmayıp, hesaplanan verginin yani %22 oranındaki kurumlar vergisi oranının %5'i oranında bir indirim sağlanacak olmasıdır. Buda %1,1 oranında bir kurumlar vergisi indirimine tekabül ediyor.

2018 yılı Yatırım İndirimi ve Devreden İndirimli Kurumlar Vergisi Katkı Tutarları için Endeksleme

- GVK'nın mülga 1-6 kapsamında Teşvik Belgeli Yatırım Harcamaları; 2018 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı % 23,73; 

- GVK'nın Mülga 19 uncu Maddesi Kapsamında Teşvik Belgeli Yatırım Harcamaları; 2018 yılı sonu itibariyle yıllık ÜFE artış oranı % 33,64;

- 2018 öncesinde tamamlanan yatırımlarla ilgili olarak 2018 yılına devreden (henüz kullanılamamış olan) yatırıma katkı tutarı 2018 yılı sonu itibarıyla % 23,73;

oranında artırılarak dikkate alınacaktır.

2018 yılı Kurumlar Vergi Beyannamesinin Kanuni Süresinde Beyanı ve Ödenmesi

2018 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi yapılan uzatma ile 30 Nisan tarihine kadar verilmelidir. Beyannamenin yasal süresinde verilmemesi hem usulsüzlük cezası doğurabilir hem de yararlanılması gereken bazı haklardan yararlanılamaması sonucu doğurabilecektir. Bu nedenle kanuni süresinde beyana dikkat edilmesi gerekiyor.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi, verildiği ayın sonuna kadar ödendiği için 2018 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi'nin son ödeme tarihi 30 Nisan 2019 Salı olacaktır.

2018 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Eksiksiz Olarak Doldurulması

Beyannamede yer alan doldurulması gereken bütün alanlar mutlaka doldurulmalıdır. Özellikle istisnalara ve zararlara ilişkin satırların doldurulması önem arz ediyor.

Kazanç olmasına rağmen istisnalardan yararlanılmaması, bu hakkı geri getirilemez şekilde yok ediyor. Bu çerçevede, kazanç olmasına rağmen, herhangi bir nedenle yatırım indirimi hakkının kullanılmaması, bu hakkı ortadan kaldırılıyor. ​

Bu durumda; kullanılmayan bu hakkın pişmanlık yoluyla kurumlar vergisi düzeltme beyannamesi verilerek düzeltilmesi mümkün değil. Bu durumda da kullanılmayan hakkın 2018 yılı kurum kazançlarından indirimi de mümkün bulunmuyor.

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde 2018 yılı Nakit Sermaye Artırımı Faiz İndirimi

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun "Diğer indirimler" başlıklı 10'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde; sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'sinin kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, 2018 yılı için geçerli oran %27,04'tür.

Burada da dikkat çekeceğimiz husus; Eğer 2018 yılında kazanç bulunmuyor veya yeterli değil ise Nakit Sermaye Artırımı Faiz İndirimi tutarı ertesi yıla devrebilecek ancak endekleme yapılamayacak olmasıdır.

2018 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Taşınmaz ve İştirak Hissesi Satışı İstisna Oranı​

7061 sayılı Kanun'un 89'uncu maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin birinci cümlesi değiştirilmiş olup; Taşınmazların satışından doğan kazançlara uygulanan %75'lik istisna oranının %50'ye indirilmiştir. 

Kanun'da yer alan şartlara göre, taşınmaz ve iştirak hissesi satışından elde edilen kazançların taşınmaz satışlarında % 50'si, iştirak hissesi satışlarında % 75'i kurumlar vergisinden müstesnadır.

Satıştan elde edilen kazancın istisnadan yararlanan kısmının, pasifte özel bir fon hesabına alınması gerekiyor. Fon hesabına alınma işleminin, 30.04.2019 tarihine kadar kadar yapılması gerektiği unutulmamalı.

Beyanname üzerindeki Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu

Kurumlar Vergisi Beyannamesi üzerindeki 4 nolu tablo Geçmiş Yıl Zararları tablosudur. 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarların ayrı ayrı gösterilmesi halinde beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde gösterilen zararların indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Geçmiş yıl zararlarının mahsubu, beş yıllık süre sınırı haricinde;

  • Mahsubun yapılacağı beyannamede her yılın zarar tutarının ayrı ayrı gösterilmiş olması,

  • ​Mahsup edilecek geçmiş yıl zararının ilgili olduğu dönemin beyannamesinde yer alması,şartlarına bağlıdır.
Bu noktada en önemli dikkat çekilecek hususun, 2018 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Geçmiş Yıl Zararı olarak, 2013–2017 yılları zararlarının mahsup edilebilecek olduğudur.

Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç

318 Sıra Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:GELİR VERG...

Asgari Ücret İşveren Maliyeti 2022

2022 YILI ASGARİ ÜCRET İŞVEREN MALİYETİ Bilindiği gibi 2022 Asgari Ücr...

2022 Yılı SMMM Asgari Ücret Tarifesi

Her yıl olduğu gibi SMMM asgari ücret tarifesi 22/12/2021 yılında 2022 yıl...2022 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri

2022 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri 193 Sayılı GVK 103. Maddesinde 317 Seri N...

2022 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak

1 Aralık 2021 tarihinde toplanan asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısı...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 527 )

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ(SIRA NO: 527) Giriş ve konuMADDE 1 – ...Çorum 2022 Defter Tasdik Ücretleri

Çorum Defter Tasdik Ücretleri İçin Tıklayınız...

2022 Yılı Defter Tasdik Ücretleri

2022 YILI DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ2022 yılı defter tasdik ücretleri ne kada...

Kapanış Tasdiki Cezası Nedir ?

Defter Kapanış Tasdiki Nedir ? Defter kapanış tasdik işlemini 6102 Sayıl...Çalışana Ücretlerin Bankadan Ödeme Zorunluluğu

Tüm işyerlerinde 5 ve daha fazla çalışanı olan işletmeler çalışanlara ...

Geçici Vergi Beyannamesi Beyan Süresi Uzatıldı

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞIGelir İdaresi Başkanlığı  VERGİ USUL KA...

Verbis'e Kayıt Sürelerinin Uzatılması

KVKK ‘dan yapılan 11/03/2021 tarihli duyuru aşağıdaki gibidir. Ülkemizde...