Albayraktan Yeni Yapılandırma İçin Açıklama

Gelecek üç yılın Ekonomi Programını Albayrak, Değişim Başlıyor ana temasını kullanarak açıkladı.

Yeni Ekonomi Programında Yeni Politika ve Tedbirler.

 

 

Teşvik ve Destek Sistemi Sadeleştirilecek.

Teşvik ve destek sisteminin sadeleştirilerek mükerrerliğe önleyici bir yapı kurgulanacak. Etkin olmayan Teşvik ve destekler kaldırılacak.

Vergide Etkin olmayan istina ve muafiyetler kaldırılacak.

Vergi incelemelerinde denetimlerin arttırılacağını belirten Albayrak, Vergi İncelemelerinde sektörel uzmanlaşma ve elektronik denetimin yaygınlaşacağını belirtti.

Vergi Borçlarında yeni yapılandırma YOK!

Yeni ekomomi programı süresince Maliye Bakanı Albayrak vergi alacaklarına ilişkin bir yapılandırmaya gitmeyeceklerini ifade etti.

Yeni EKonomi Programında diğer Politika ve Uygulanacaka Tedbirler

Taşınmaz değerleme sistemi kurularak gayrimenkul envanteri tamamlanacak, gayrimenkul vergilendirme sistemi tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değerleri üzerinden alınmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecektir.

İmar değişikliklerinden kaynaklanan değer artışlarının vergilendirilmesine ilişkin mevzuat ve uygulama güçlendirilecektir.

İkinci ve sonraki konut alımlarında vergileme ve kredi kullanımına ilişkin düzenleme ve uygulamalar üretken olmayan yatırımların cazibesini azaltma saikiyle gözden geçirilecektir.

Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre duyarlı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacaktır.

Kamu taşıtlarının tedarikinde, kullanımında ve tasfiyesinde etkinlik ve verimliliği artıracak politikaların sağlıklı şekilde yürütülmesine imkân tanıyacak kamu taşıt filo yönetim sistemi kurulacaktır.

KİT’ler, verimlilikleri artacak ve kamu maliyesine yükleri azalacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.

Kamu-özel iş birliği (KÖİ) uygulamalarında etkinliği, verimliliği, ekonomikliği ve bütünlüğü sağlayacak çerçeve bir düzenleme yapılacaktır. Bu kapsamda KÖİ projeleri, kamu yükümlülükleri ve bütçe dengeleri dikkate alınarak planlanacak ve yürütülecek, yatırımların gerçekleştirilmesinde maliyet etkinliğinin sağlandığı durumlarda kullanılacaktır. 

Kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmeyi kolaylaştıracak, şeaflığı ve hesap verebilirliği artıracak program bazlı performans esaslı bütçeleme hayata geçirilecektir.

Lüks ve/veya ithal yoğunluğu yüksek ürünler listesi güncellenerek vergi düzenlemesi yapılacaktır.

Mali açıdan sürdürülebilirliği sağlamak ve kamu maliyesine olan yükü azaltmak amacıyla sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesini güçlendirici politikalar sosyal adalet gözetilerek hayata geçirilecektir.

Sosyal yardımların etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla başta yerel yönetimler olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla veri paylaşım altyapısı tamamlanacaktır. 
 
Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinin ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihazlarının alımı tek elden gerçekleştirilecektir.

Kamu İç Denetim Koordinasyon Kurulunun etkinliği artırılarak tüm kamu kuruluşlarında iç denetim uygulamaları ve kültürü yaygınlaştırılacaktır.

Kamuda kadro ve pozisyonların iş tanımları yapılacak, çalışanların yetkinlikleri belirlenecek, norm kadro çalışmaları gerçekleştirilecek, iş tanımı ve yetkinlikler dikkate alınarak norm fazlası personelin yeniden yerleştirilmesi yapılacak, hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi oluşturularak başarılı personelin ödüllendirilmesini sağlayacak Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulacaktır.

Kamu borçlanmalarında kaynak ve pazar çeşitliliği artırılacaktır.

Kayıt dışı istihdamın azaltılması amacıyla, veri analizine dayalı, risk odaklı denetim faaliyetleri yaygınlaştırılacak, yüksek kayıt dışılığın olduğu sektörler öncelikli olmak üzere yönlendirici ve rehberlik edici denetim faaliyetleri artırılacak, ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak teknolojik altyapının entegrasyonu sağlanacaktır.

Toplu kamu alımları yoluyla kamu kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması ve merkezi tedarik hizmetlerinin geliştirilmesi için Devlet Malzeme Ofisi'nin merkezi tedarik yapısı güçlendirilecektir.

Binek Araç Alış Muhasebe Kaydı 2021

Binek araçların doğrudan gider yazma ve amortisman yöntemi ile giderleştir...

Pandemi Hibe Desteği ve Kira Desteğinden Kimler Yararlanabilir

Pandemiden dolayı ticari anlamda zarar gören esnaf ve gerçek kişi tacirlere...

Mali Müşavirlere Arabuluculuk Yetkisi Verilmeli

Mali müşavirlere arabuluculuk yetkisi verilmeliTÜRMOB Genel Başkanı Emre Ka...2021 SMMM Asgari Ücret Tarifesi

2021 Yılı SMMM Ücret Tarifesi belirlenmesine çok az kaldı. Yıllık ortala...

2021 Defter Tasdik Ücretleri

Yılbaşının yaklaşması ile SMMM odaları defter tasdik ve sarf malzeme üc...

Özel Okullara Kayıt Yaptıranlar İçin Önemli Gelişme

Özel Okula Kayıt Yapanlar KDV İndirimini Geri Alabilecekler  Özel okullar...2020 Vergi Yapılandırması Geliyor Mu?

2020 Yapılandırma ve Matrah Artırımı Kanun Teklifi Meclise sevk edildi. Ba...

Kapanış Tasdikleri Son Gün Ne Zaman

19.12.2012 Tarihli 28502 Resmi Gazete’ye göre  Ticari Defterlere İlişkin...

E-SMM Geçiş Süresi

Vergi Usul Kanunun 509 Sıra Nolu Genel Tebliği’ne göre serbest meslek erba...İşsizlik Rakamları Açıklandı

İşsizlik Rakamları AçıklandıTürkiye genelinde yaşanan sağlık sorunun...

Sigortasız Kredi Nasıl Çekilir

Sigortasız Kredi Nasıl Çekilir Sigortasız Kredi Nasıl Çekilir?  Sigort...

Üniversite Öğrencilerine Kredi Kartı Veren Bankalar

Üniversite Öğrencilerine Kredi Kartı Veren BankalarTeknolojinin hızlı bir ...