Albayraktan Yeni Yapılandırma İçin Açıklama

Gelecek üç yılın Ekonomi Programını Albayrak, Değişim Başlıyor ana temasını kullanarak açıkladı.

Yeni Ekonomi Programında Yeni Politika ve Tedbirler.

 

 

Teşvik ve Destek Sistemi Sadeleştirilecek.

Teşvik ve destek sisteminin sadeleştirilerek mükerrerliğe önleyici bir yapı kurgulanacak. Etkin olmayan Teşvik ve destekler kaldırılacak.

Vergide Etkin olmayan istina ve muafiyetler kaldırılacak.

Vergi incelemelerinde denetimlerin arttırılacağını belirten Albayrak, Vergi İncelemelerinde sektörel uzmanlaşma ve elektronik denetimin yaygınlaşacağını belirtti.

Vergi Borçlarında yeni yapılandırma YOK!

Yeni ekomomi programı süresince Maliye Bakanı Albayrak vergi alacaklarına ilişkin bir yapılandırmaya gitmeyeceklerini ifade etti.

Yeni EKonomi Programında diğer Politika ve Uygulanacaka Tedbirler

Taşınmaz değerleme sistemi kurularak gayrimenkul envanteri tamamlanacak, gayrimenkul vergilendirme sistemi tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değerleri üzerinden alınmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecektir.

İmar değişikliklerinden kaynaklanan değer artışlarının vergilendirilmesine ilişkin mevzuat ve uygulama güçlendirilecektir.

İkinci ve sonraki konut alımlarında vergileme ve kredi kullanımına ilişkin düzenleme ve uygulamalar üretken olmayan yatırımların cazibesini azaltma saikiyle gözden geçirilecektir.

Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre duyarlı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacaktır.

Kamu taşıtlarının tedarikinde, kullanımında ve tasfiyesinde etkinlik ve verimliliği artıracak politikaların sağlıklı şekilde yürütülmesine imkân tanıyacak kamu taşıt filo yönetim sistemi kurulacaktır.

KİT’ler, verimlilikleri artacak ve kamu maliyesine yükleri azalacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.

Kamu-özel iş birliği (KÖİ) uygulamalarında etkinliği, verimliliği, ekonomikliği ve bütünlüğü sağlayacak çerçeve bir düzenleme yapılacaktır. Bu kapsamda KÖİ projeleri, kamu yükümlülükleri ve bütçe dengeleri dikkate alınarak planlanacak ve yürütülecek, yatırımların gerçekleştirilmesinde maliyet etkinliğinin sağlandığı durumlarda kullanılacaktır. 

Kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmeyi kolaylaştıracak, şeaflığı ve hesap verebilirliği artıracak program bazlı performans esaslı bütçeleme hayata geçirilecektir.

Lüks ve/veya ithal yoğunluğu yüksek ürünler listesi güncellenerek vergi düzenlemesi yapılacaktır.

Mali açıdan sürdürülebilirliği sağlamak ve kamu maliyesine olan yükü azaltmak amacıyla sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesini güçlendirici politikalar sosyal adalet gözetilerek hayata geçirilecektir.

Sosyal yardımların etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla başta yerel yönetimler olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla veri paylaşım altyapısı tamamlanacaktır. 
 
Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinin ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihazlarının alımı tek elden gerçekleştirilecektir.

Kamu İç Denetim Koordinasyon Kurulunun etkinliği artırılarak tüm kamu kuruluşlarında iç denetim uygulamaları ve kültürü yaygınlaştırılacaktır.

Kamuda kadro ve pozisyonların iş tanımları yapılacak, çalışanların yetkinlikleri belirlenecek, norm kadro çalışmaları gerçekleştirilecek, iş tanımı ve yetkinlikler dikkate alınarak norm fazlası personelin yeniden yerleştirilmesi yapılacak, hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi oluşturularak başarılı personelin ödüllendirilmesini sağlayacak Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulacaktır.

Kamu borçlanmalarında kaynak ve pazar çeşitliliği artırılacaktır.

Kayıt dışı istihdamın azaltılması amacıyla, veri analizine dayalı, risk odaklı denetim faaliyetleri yaygınlaştırılacak, yüksek kayıt dışılığın olduğu sektörler öncelikli olmak üzere yönlendirici ve rehberlik edici denetim faaliyetleri artırılacak, ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak teknolojik altyapının entegrasyonu sağlanacaktır.

Toplu kamu alımları yoluyla kamu kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması ve merkezi tedarik hizmetlerinin geliştirilmesi için Devlet Malzeme Ofisi'nin merkezi tedarik yapısı güçlendirilecektir.

318 Sıra Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:GELİR VERG...

Asgari Ücret İşveren Maliyeti 2022

2022 YILI ASGARİ ÜCRET İŞVEREN MALİYETİ Bilindiği gibi 2022 Asgari Ücr...

2022 Yılı SMMM Asgari Ücret Tarifesi

Her yıl olduğu gibi SMMM asgari ücret tarifesi 22/12/2021 yılında 2022 yıl...2022 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri

2022 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri 193 Sayılı GVK 103. Maddesinde 317 Seri N...

2022 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak

1 Aralık 2021 tarihinde toplanan asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısı...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 527 )

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ(SIRA NO: 527) Giriş ve konuMADDE 1 – ...Çorum 2022 Defter Tasdik Ücretleri

Çorum Defter Tasdik Ücretleri İçin Tıklayınız...

2022 Yılı Defter Tasdik Ücretleri

2022 YILI DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ2022 yılı defter tasdik ücretleri ne kada...

Kapanış Tasdiki Cezası Nedir ?

Defter Kapanış Tasdiki Nedir ? Defter kapanış tasdik işlemini 6102 Sayıl...Çalışana Ücretlerin Bankadan Ödeme Zorunluluğu

Tüm işyerlerinde 5 ve daha fazla çalışanı olan işletmeler çalışanlara ...

Geçici Vergi Beyannamesi Beyan Süresi Uzatıldı

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞIGelir İdaresi Başkanlığı  VERGİ USUL KA...

Verbis'e Kayıt Sürelerinin Uzatılması

KVKK ‘dan yapılan 11/03/2021 tarihli duyuru aşağıdaki gibidir. Ülkemizde...