Malzemeli ve İşçilik Dahil Asansör Montaj Hizmetleri KDV Tevkifatı

T.C.

 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

 

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

 

 

Sayı: 45404237-130[I-18-223]-E.204833

 

Tarih: 09.10.2018

 

Konu: Malzemeli ve işçilik dahil asansör montaj hizmetlerinde KDV tevkifatı.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, firmanız tarafından yapılan binalar ile ilgili olarak ... Şti.'nden alınacak olan malzemeli ve işçilik dahil asansör montaj hizmetlerine ilişkin düzenlenecek bedeller üzerinden Katma Değer Vergisi (KDV) tevkifatının uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmıştır.

 

 3065 sayılı KDV Kanununun 9 uncu maddesinde; gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verildiği hüküm altına alınmıştır.

 

Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) bölümünde kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler;

 

a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir),

b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)

 

 olarak iki grup halinde sayıldığı,

 

(I/C-2.1.3.2.1.) "Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri" başlıklı bölümünün;

 

(2.1.3.2.1.1.) "Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı" ayrımında; Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı,

 

(2.1.3.2.1.2.) "Kapsam" ayrımında; bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın koruma ve benzerlerine ilişkin her türlü inşaat işlerinin tevkifat kapsamında olduğu,

 

Yukarıda sayılan yapılar ve inşaat işleri ile ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma-soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, boya badana dahil her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işlerin yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte inşaat işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılmaları halinde de bu kapsamda tevkifata tabi tutulacağı,

 

Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.3.) "Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri" bölümünün,

 

 (I/C-2.1.3.2.3.2.) "Kapsam" ayrımında; ısıtma-soğutma sistemleri, havalandırma sistemi, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, asansör ve benzerlerine yönelik bakım ve onarım hizmetlerinin de bu bölüm kapsamında 5/10 oranında KDV tevkifatına tabi tutulacağı, bunların ilk yapımı veya tamamen yenilenmesinin ise; Tebliğin (I/C-2.1.3.2.1.) bölümü kapsamında tevkifata tabi olacağı,

 

belirtilmiştir.

 

Buna göre; firmanız tarafından yapılan konutlara ait malzemeli ve işçilik dahil asansör montaj hizmetlerine ait adınıza düzenlenen faturalarda firmanızın KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünde sayılan belirlenmiş alıcılar arasında yer almadığından tevkifat uygulanmayacaktır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim

İnşaat Devam Ederken Yapılan Reklam Ve Pazarlama Harcamalarının Doğrudan Gider Yazılıp Yazılmayacağı Hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI M...

Takdir Komisyonlarının KDV Reddi Hk.

9. Daire 2014/4977 E. , 2014/4573 K. SAHTE FATURA, KATMA DEĞER VERGISI, TAKDIR ...

Ecrimisil Gider Olarak Yazılır Mı (Özelge)

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIİSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI(Mükell...Yansıtma Faturaların KDV ve KV Yönünden İncelenmesi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIBURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMÜKELLEF H...

Kapıcılara Ödenen Maaş Stopaja Tabi Midir ?

Kapıcılara Ödenen Maaş Stopaja Tabi Midir ? Gelir Vergisi Kanunun 23 Madde...

İthalat İşlemlerinde Gümrükte Ödenen KDV İndirimi

İthalat İşlemlerinde Gümrükte Ödenen KDV İndirimi İthal edilen ürünle...Promosyon Ürünlerin Vergisel Durumu

İşletmeler satışlarının devam ettirmek ve arttırmak adına farklı kampa...

Özel Okullarda Eğitim-Öğretim Desteğinin Faturalandırılması

Bilindiği üzere, özel okullara kayıt olan öğrencilerin bir kısmı eğiti...

Eşe ve Çocuklara Ödenen Ücretler Gider Yazılır Mı?

Eşe ve çocuklara ödenen ücret ve sgk primlerinin muhasebeleştirilmesi her ...Hem Ticari Hem Zirai Kazancın Aynı Defterde Tutulması

Ticari faaliyette bulunan mükelleflerin aynı zamanda zirai faaliyete başlama...

Zirai Ürün Alımlarında Yapılan Avans Ödemeleri Hk.

Bilindiği üzere çiftçilerin defter tutmaya tabii olmaları için belirli ko...

Tiyatro Hizmetlerinde KDV Oranı

Tiyatro ve benzeri hizmetlerin kdv oranının ne olacağı her zaman tartışma...