Ecrimisil Gider Olarak Yazılır Mı (Özelge)

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 40-1485

07/09/2011

Konu

:

Ecrimisil bedeli ile gecikme zammının kurum kazancından indirilip indirilemeyeceği.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekinde; … Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, şirketinizin genel merkez bahçesinde bulunan arsa için 11/02/2010-31/12/2010 tarihleri arası için 6111 sayılı Kanun’a göre 14.400,00-TL ecrimisil bedeli, 01/01/2011-31/05/2011 tarihleri arası için ise 7.300,00-TL ecrimisil bedeli ve 134,00-TL gecikme zammı olmak üzere 7.434,00-TL ödeme yaptığınız ve 01/05/2011 tarihinden geçerli olmak üzere … Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile 23/06/2011 tarihinde kira sözleşmesi imzalandığı belirtilerek, 6111 sayılı Kanuna göre ödenen 14.400,00-TL ecrimisil bedeli ile Kanun kapsamında ödenmeyen 7.300,-TL ecrimisil bedeli ile 134,00-TL gecikme zammının  kurum kazancından indirilip indirilemeyeceği hususunda  bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ıncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde  elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmış olup anılan Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı  bendinde; ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin, safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinde ise;

“(1) Kurum kazancının tespitinde aşağıdaki indirimlerin yapılması kabul edilemez:

d) Bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları,  vergi  cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri.

…” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan 19.06.2007 tarih ve 26557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin” “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde “Ecrimisil: Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın İdarece talep edilen tazminattır.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketinizin genel merkez bahçesinde bulunan arsanın tarafınızca kullanılması yoluyla sağlanmış olan menfaatin parasal karşılığı olarak tahakkuk ettirilen ve anılan Yönetmelikte her ne kadar tazminat olarak tanımlanmışsa da kira ödemesi niteliği taşıyan ecrimisil ödemelerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, ecrimisil bedeline ilişkin Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun hükümlerine göre ödenen gecikme zammının kurum  kazancınızın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılamayacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

İnşaat Devam Ederken Yapılan Reklam Ve Pazarlama Harcamalarının Doğrudan Gider Yazılıp Yazılmayacağı Hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI M...

Takdir Komisyonlarının KDV Reddi Hk.

9. Daire 2014/4977 E. , 2014/4573 K. SAHTE FATURA, KATMA DEĞER VERGISI, TAKDIR ...

Ecrimisil Gider Olarak Yazılır Mı (Özelge)

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIİSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI(Mükell...Yansıtma Faturaların KDV ve KV Yönünden İncelenmesi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIBURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMÜKELLEF H...

Kapıcılara Ödenen Maaş Stopaja Tabi Midir ?

Kapıcılara Ödenen Maaş Stopaja Tabi Midir ? Gelir Vergisi Kanunun 23 Madde...

İthalat İşlemlerinde Gümrükte Ödenen KDV İndirimi

İthalat İşlemlerinde Gümrükte Ödenen KDV İndirimi İthal edilen ürünle...Promosyon Ürünlerin Vergisel Durumu

İşletmeler satışlarının devam ettirmek ve arttırmak adına farklı kampa...

Özel Okullarda Eğitim-Öğretim Desteğinin Faturalandırılması

Bilindiği üzere, özel okullara kayıt olan öğrencilerin bir kısmı eğiti...

Eşe ve Çocuklara Ödenen Ücretler Gider Yazılır Mı?

Eşe ve çocuklara ödenen ücret ve sgk primlerinin muhasebeleştirilmesi her ...Hem Ticari Hem Zirai Kazancın Aynı Defterde Tutulması

Ticari faaliyette bulunan mükelleflerin aynı zamanda zirai faaliyete başlama...

Zirai Ürün Alımlarında Yapılan Avans Ödemeleri Hk.

Bilindiği üzere çiftçilerin defter tutmaya tabii olmaları için belirli ko...

Tiyatro Hizmetlerinde KDV Oranı

Tiyatro ve benzeri hizmetlerin kdv oranının ne olacağı her zaman tartışma...