Kapıcılara Ödenen Maaş Stopaja Tabi Midir ?

Kapıcılara Ödenen Maaş Stopaja Tabi Midir ?

 

Gelir Vergisi Kanunun 23 Maddesine göre kapıcılara ödenen maaşlar stopaj kesintisinden yani gelir vergisinden tam istisnadır. Gelir vergisinin 23. Maddesinin ilgili fıkrası aşağıdaki gibidir.

“Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir)”

Kanun maddesinde geçen “kapıcılık gibi özel hizmetler” kavramı sık sık özel güvenlik hizmeti ile karıştırılmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı önceki yıllardaki uygulamalarında özel güvenlik personellerinin ücretlerinin stopaja tabi olup olmayacağı ile ilgili farklı kararlar vermiştir.

 

Özel Güvenlik Görevlisinin Maaşları Stopaja Tabi Midir ?

 

Biz sizler için özel güvenlik personellerinin maaşlarının stopaja tabi olup olmayacağı ile ilgili özelgeler araştırdık. Aşağıda paylaştığımız 2011 yılında yayınlanan özelgede özel güvenlik görevlisinin ücretlerinin stopaja tabi olacağı açıkça belirtilmiştir.

 


TARİH

:

02.03.2011

SAYI

:

B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-151

KONU

:

Sitede çalıştırılan güvenlik görevlisi ve kapıcılara ödenen ücretlere ilişkin gelir vergisi ve damga vergisi Hk.

İLGİ: …

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden; sitenizde çalıştırılan güvenlik görevlisi ve kapıcılara ödenen ücretlerden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisinin yapılıp yapılmayacağı hususlarında görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

Bilindiği üzere, 193 Sayılı GVK.nun 61. maddesinde;

 

"Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez."

Hükmüne yer verilmiştir.

Mezkur Kanunun 23/6. maddesinde ise; Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir.) gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Öte yandan, aynı Kanunun 94. maddesinde, vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar ile vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratlar sayılmış, ve (1) numaralı bendinde;

 "Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61. maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben 103 ve104. maddelere göre tevkifat yapılacağı"

Hükme bağlanmıştır.

Buna göre, sitenizde çalıştırılan kapıcılara yapılan ücret ödemelerinin 193 sayılı GVK.nun 23/6. maddesi kapsamında gelir vergisinden müstesna tutulması; güvenlik işlerinde çalıştırılanların ise hizmetçi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından bu kişilere yapılan ücret ödemelerinden GVK.nun 61, 94, 103 ve 104. maddelerine göre vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

DAMGA VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1. maddesinde; "Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu";3. maddesinde; "Damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu ve resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği";9. maddesinde ise; "bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu"Hüküm altına alınmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 1/b fıkrasında;

 "Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtların binde 6,6 nispetinde damga vergisine tabi olduğu";

(2) sayılı tablonun "IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün 34. fıkrasına 5535 sayılı Kanunun 8. maddesi ile eklenen ibare uyarınca;

 "GVK.nun 23. maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin kağıtların damga vergisinden istisna olduğu"

Hükme bağlanmıştır.

Buna göre, sitenizde çalıştırılanlardan; GVK.nun 23. maddesi kapsamında gelir vergisinden istisna olan kapıcılara yapılan ücret ödemelerine ilişkin kağıtların 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/34 fıkrası uyarınca damga vergisinden müstesna tutulması; güvenlik işlerinde çalıştırılanların ücretleri ise GVK.nun 23. maddesinde sayılan ücretlerden olmadığından, bu kişilere yapılan ücret ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtların, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun "IV- Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 1/b fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

İnşaat Devam Ederken Yapılan Reklam Ve Pazarlama Harcamalarının Doğrudan Gider Yazılıp Yazılmayacağı Hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI M...

Takdir Komisyonlarının KDV Reddi Hk.

9. Daire 2014/4977 E. , 2014/4573 K. SAHTE FATURA, KATMA DEĞER VERGISI, TAKDIR ...

Ecrimisil Gider Olarak Yazılır Mı (Özelge)

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIİSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI(Mükell...Yansıtma Faturaların KDV ve KV Yönünden İncelenmesi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIBURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMÜKELLEF H...

Kapıcılara Ödenen Maaş Stopaja Tabi Midir ?

Kapıcılara Ödenen Maaş Stopaja Tabi Midir ? Gelir Vergisi Kanunun 23 Madde...

İthalat İşlemlerinde Gümrükte Ödenen KDV İndirimi

İthalat İşlemlerinde Gümrükte Ödenen KDV İndirimi İthal edilen ürünle...Promosyon Ürünlerin Vergisel Durumu

İşletmeler satışlarının devam ettirmek ve arttırmak adına farklı kampa...

Özel Okullarda Eğitim-Öğretim Desteğinin Faturalandırılması

Bilindiği üzere, özel okullara kayıt olan öğrencilerin bir kısmı eğiti...

Eşe ve Çocuklara Ödenen Ücretler Gider Yazılır Mı?

Eşe ve çocuklara ödenen ücret ve sgk primlerinin muhasebeleştirilmesi her ...Hem Ticari Hem Zirai Kazancın Aynı Defterde Tutulması

Ticari faaliyette bulunan mükelleflerin aynı zamanda zirai faaliyete başlama...

Zirai Ürün Alımlarında Yapılan Avans Ödemeleri Hk.

Bilindiği üzere çiftçilerin defter tutmaya tabii olmaları için belirli ko...

Tiyatro Hizmetlerinde KDV Oranı

Tiyatro ve benzeri hizmetlerin kdv oranının ne olacağı her zaman tartışma...