İş Ortaklığı ve Adi Ortaklıklarda Kesinti Yoluyla Ödenen Verginin Mahsubu Hk. (Özelge)

İş ortaklarının kesinti yolu ile ödenen vergilerin iş ortaklarından birine mahsup edilip edilemeyeceği yönünde istenilen özelgeleri bir araya toplamak istedik.Adi ortaklık ve iş ortaklarında bu konu çok fazlaca yorumlanan hatta bazen kesinti yoluyla ödenen verginin iş ortaklıklarında mahsubunun olamayacağı hususunda görüşler vardır.Tevkif yoluyla ödenen verginin iş ortaklıklarına mahsup edilebileceği bu hususta muvafakat gerekeceği aşağıdaki muktezalarda bildirilmiştir.

 

 

Sayı: B.07.1.GİB.4.20.15.01-31-MUK-2010-111-135

Tarih: 09/06/2011

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : B.07.1.GİB.4.20.15.01-31-MUK-2010-111-135                                           09/06/2011

Konu : İŞ ORTAKLIĞINCA KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİNİN KURUMLAR VERGİSİNE MAHSUBUNDAN SONRA KALAN KISMININ İŞ ORTAKLIĞINI OLUŞTURAN LİMİTED ŞİRKETLERİN VERGİ BORÇLARINA MAHSUBEN İADESİ HK.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile iş ortaklığınızca kesinti yoluyla ödenen verginin kurumlar vergisinden mahsubundan sonra kalan kısmının iş ortaklığınızı oluşturan şirketlerin vergi borçlarına mahsuben iadesinin mümkün olup olmadığının bildirilmesi istenilmiştir. Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 34 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, beyannamede gösterilen kazançlardan, Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasına ve 30 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına göre kaynağında kesilmiş olan vergilerin, beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edileceği, mahsup edilecek vergilerin beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden fazla olduğu takdirde, bu durumun vergi dairesince mükellefe yazı ile bildirileceği, aradaki farkın mükellefin söz konusu yazıyı tebellüğ tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurusu halinde kendilerine red ve iade belirtilmiştir.

Konuya ilişkin yayımlanan 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "1.3.1 Mahsup Yoluyla İade" başlıklı bölümünde; "Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyannamedeki mahsuplar sonunda kalan kısmının diğer vergi borçlarına mahsup talebi tutarına bakılmaksızın, inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilir .......... Mükellefler dilerlerse ortağı bulundukları adi ortaklık veya kollektif şirketlerin müteselsilen sorumlu oldukları vergi borçlarına da mahsuben iade talebinde bulunabilirler. Bu taleplerin yerine getirilebilmesi için iade alacaklısı mükellefin vergi borcunun bulunmaması ve mahsup dilekçesinde adi ortaklık ve kollektif şirketin hangi dönem borçları için mahsup talep edildiğinin belirtilmesi gerekir." açıklamalarına yer verilmiştir.

Öte yandan, aynı Tebliğin "1.3.2. Nakden iade" başlıklı bölümünde ise ; "10 milyar liraya kadar olan nakden iade taleplerinin teminatsız ve inceleme raporu beklenmeksizin yerine getirileceği, 10 milyarı aşan kısmının ise Vergi Usul Kanununa gore vergi incelemesi yetkisi bulunanlarca yapılacak inceleme sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporuna göre iade edileceği, teminat gösterilmesi halinde inceleme sonucu beklenmeksizin yerine getirileceği belirtilmiştir. Ayrıca nakden iade edilebilir aşamaya gelen alacağın üçüncü şahısların vergi borçlarına mahsubu talep edilebilir. Bu mahsup işlemine ilişkin verilecek dilekçede, lehine mahsup talebinde bulunan kişinin adı-soyadı, ünvanı, vergi kimlik numarası, bağlı olduğu vergi dairesi ile borcun türü, miktarı ve dönemi bildirilir." denilmiştir. Buna göre, kurumlar vergisi mükellefi olan iş ortaklığınıza ait tevkif yoluyla kesilen vergilerin kurumlar vergisi beyannamenizden mahsubu sonunda kalan iade alacağının öncelikle Ortaklığın muaccel hale gelmiş başka vergi borçlarına mahsup edilmesi, böyle bir borcun olmaması halinde her iki kurumun da muvafakatının alınması şartıyla Ortaklığı oluşturan diğer şirketlerin vergi borçlarına mahsuben iade edilmesi mümkün bulunmaktadır. Söz konusu iade alacağının, İş Ortaklığını oluşturan Şirketlere bağlı olduğu gruba ait diğer şirketlerin vergi borçlarına mahsup edilmesi, bu alacağın nakden iade aşamasına gelmiş olması halinde ve yukarıda belirtilen şartlarla mümkün bulunmaktadır. Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-34-8-393 08/06/2011

Konu : Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Mahsubu İlgide kayıtlı özelge talep formu ile şirketinize ait kesinti yoluyla ödenen vergilerin 2009 yılı hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesinde mahsubundan sonra kalan iade alacağının, % 85 ortağı bulunduğunuz ve ... Vergi Dairesi mükellefi olan "..." İş Ortaklığının vergi borcuna mahsup edilip edilemeyeceği hususunda Başkanlığımızdan bilgi istenilmektedir

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 34 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, beyannamede gösterilen kazançlardan, Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası ve 30 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına göre kaynağında kesilmiş olan vergilerin, beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edileceği, beşinci fıkrasında ise mahsubu yapılan vergilerin, beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden fazla olduğu takdirde, bu durumun vergi dairesince mükellefe yazı ile bildirileceği, aradaki farkın mükellefin söz konusu yazıyı tebellüğ tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurusu halinde kendilerine red ve iade edileceği belirtilmiştir. Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "1.3.1. Mahsup yoluyla İade" başlıklı bölümünde; tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyannamedeki mahsuplar sonunda kalan kısmının diğer vergi borçlarına mahsup talebinin tutarına bakılmasızın, inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirileceği, mükelleflerin dilerlerse ortağı bulundukları adi ortaklık veya kollektif şirketlerin müteselsilen sorumlu oldukları vergi borçlarına da mahsuben iade talebinde bulunabilecekleri, bu taleplerin yerine getirilebilmesi için iade alacaklısı mükellefin muaccel hale gelmiş vergi borcunun bulunmaması ve mahsup dilekçesinde adi ortaklık ve kollektif şirketin hangi dönem borçları için mahsup talep edildiğinin belirtilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bu itibarla, şirketinizin 2009 yılı hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesinde beyan ettiği kazançları üzerinden kesinti yoluyla ödediği vergilerin, hesaplanan kurumlar vergisinden mahsubu sonucunda kalan iade alacağının; öncelikle şirketinizin muaccel hale gelmiş vergi borçlarına mahsubu, muaccel hale gelmiş vergi borcunun bulunmaması halinde, ortağı bulunduğunuz ve Borçlar Kanununa göre adi ortaklık niteliğinde bulunan İş Ortaklığının vergi borçlarına mahsuben iade edilmesi mümkün bulunmaktadır. Bilgi edinilmesini rica ederim. 

İnşaat Devam Ederken Yapılan Reklam Ve Pazarlama Harcamalarının Doğrudan Gider Yazılıp Yazılmayacağı Hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI M...

Takdir Komisyonlarının KDV Reddi Hk.

9. Daire 2014/4977 E. , 2014/4573 K. SAHTE FATURA, KATMA DEĞER VERGISI, TAKDIR ...

Ecrimisil Gider Olarak Yazılır Mı (Özelge)

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIİSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI(Mükell...Yansıtma Faturaların KDV ve KV Yönünden İncelenmesi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIBURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMÜKELLEF H...

Kapıcılara Ödenen Maaş Stopaja Tabi Midir ?

Kapıcılara Ödenen Maaş Stopaja Tabi Midir ? Gelir Vergisi Kanunun 23 Madde...

İthalat İşlemlerinde Gümrükte Ödenen KDV İndirimi

İthalat İşlemlerinde Gümrükte Ödenen KDV İndirimi İthal edilen ürünle...Promosyon Ürünlerin Vergisel Durumu

İşletmeler satışlarının devam ettirmek ve arttırmak adına farklı kampa...

Özel Okullarda Eğitim-Öğretim Desteğinin Faturalandırılması

Bilindiği üzere, özel okullara kayıt olan öğrencilerin bir kısmı eğiti...

Eşe ve Çocuklara Ödenen Ücretler Gider Yazılır Mı?

Eşe ve çocuklara ödenen ücret ve sgk primlerinin muhasebeleştirilmesi her ...Hem Ticari Hem Zirai Kazancın Aynı Defterde Tutulması

Ticari faaliyette bulunan mükelleflerin aynı zamanda zirai faaliyete başlama...

Zirai Ürün Alımlarında Yapılan Avans Ödemeleri Hk.

Bilindiği üzere çiftçilerin defter tutmaya tabii olmaları için belirli ko...

Tiyatro Hizmetlerinde KDV Oranı

Tiyatro ve benzeri hizmetlerin kdv oranının ne olacağı her zaman tartışma...