Vergilendirme Süreci 4T Nedir

Vergilendirme Süreci Nedir ?

 

Vergilendirme süreci 4T olarak da bilinmektedir. Buradaki 4T tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil kelimelerinin baş harflerini temsil etmektedir. Vergilendirme süreci aslen tarh ile başlayıp tahsil ile sonuçlanmaktadır.

 

Tarh Nedir ?

 

 Tarh işlemi vergi alacağının kanunlarda gösterilen nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak idari muamele sonucu alacak tespit edilen miktarı olarak tanımlanabilir.

 

Tarh Yöntemleri;

 

Beyana Dayalı Tarhiyat : Vergi mükellefi kanundan belirlenen usul ve şekle göre idareye matrah bildirir. Bu matrah üzerinden idare belirlenen nispetlere göre ödenecek vergi tutarını belirler. Beyana dayalı tarhiyatta dava yoluna gidilemez. Fakat hata düzeltme yada ihtirazı kayıt ile beyana dayalı tarhiyatta dava yoluna gidilebilir.

 

İkmalen Tarhiyat : Tespit edilen matrah üzerine matrah farkı bulunması ve bu fark kadar tarhiyat yapılmasıdır.

 

Re’sen Tarhiyat : vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkan bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunmasıdır.

 

İdarece Tarhiyat; İkmalen ve re’sen tarh dışında kalan hallerde, mükelleflerin verginin tarhı için vergi kanunları ile muayyen zamanlarda müracaat etmemeleri veya aynı kanunlarla kendilerine tahmil edilen mecburiyetleri yerine getirmemeleri sebebiyle zamanında tarh edilemeyen verginin kanunen belli matrahlar üzerinden idarece tarh edilmesidir.

 

Tebliğ: Tarh işlemi sonucunda yetkili makamlar tarafından mükellefe vergilendirmeyi ilgilendiren konuların bildirilmesidir. Mükellef yada ceza sorumlusu böylelikle tarh edilen vergi ve cezadan haberdar olur.

 

Tahakkuk : Verginin tarh ve tebliğ edilmesinden sonra ödeme safhasına gelmesidir.

 

Tahsil: Verginin tahsili, kanuna uygun surette ödenmesidir.

Tahakkuku tahsile bağlı vergiler ; Mahiyetleri itibariyle tahakkuku tahsile bağlı vergilerde, verginin tahsili tahakkuku da içine alır